Leave a comment

KAFI AACHOO


Qitichi qitibon
Qitiyee duukkebond
Duukkeree duubebon
… Duuberee shicheon
De’e doonji qitoo-
Gayee gafee qitoo
De’e genni qitoo-
Gaaxee kellee qitoo
Iye no mageecho
Iye no qaabbecho
Kafi shiyet bushoo
Kafi maacee cooxo
Bi eengee gabino
Bi yechit ariyoo
Kafi guudoon shaaddee
Kaama oogee kechii 14.
Woraafoyee beshii
Wotta maach hammii
Afirikoyee beshee
Aagetoonoo guuddii
Amerikooch oogee
Asho bulliyee dambee
Macoona baatoona
Maccoona qaaweeto
Showa beeton ciichii
Shimaayooch kechito
Showoo tunee wottee
Showa bi echemmo
Qitichi qitibon
Qitoyee duukkebon
Duukkeree duubeon
Duuberee shichebon!
[Saayintisteeno,Doono,Dokteer,Qixaw Ijjigich!!]

Posted by: Kumilachew

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: