Leave a comment

Batteti mooyine’o


 

1 . no guudoo yechiti kubboon ciinnimmona,

No guudo bi yechiti gabini hallee gaannoochee ikkoo kubboone. Ebi kubbo aagete maccoochi mullion geechoona ‘’ UNESCO’’ getteebeeti ooge madooch bi kobereyoon no ubbiyona ariihon. Ebi wotta no guudee maccooch baach tuneyaan beetaa topphiyee maccoo ubbichi geeciimmonaa emiorikkimmi mishiraachoone. Ebin nooch quyee yechii beshiiti no qaabbechina’och mulloochee xuupphiti galletoon imo noon qaawiihe? Boonoshi eboommi geeceemmi gaannoon wojjii besheteete. No amooniye woyemmi shiijjerooch no beshiyemmo? Ebi echoon eke no ubbin echebon!
Baroyee baroyee oogichii worganikkimmo, ebi ‘’UNESCO’’ getteebeeti madooch kobereeti kubbo aabine? Ebin xiishoo no hakkimmi kaartoo aamoochiye bi beeto? Ebi kobereeti kubbee daggooch bunoo bechoo hakkeehee hakkeyaache? , no guudee qeejjoo no kubboon beeggimmona macooch bi immiti qiho aaye? …dab eboshinaa shaahimmi echeen’onoo dabbiyoona echo noon qaaiihe.
Hini kubbo no guudee gaanno baach toonoone. Hini kubbo D/sh/sh/y/ maccoochi gaanno baach toonoone. Hini kubbo topphiyee maccoochi gaanno baach toonoone. Aagetee taatee sheeree gommona no hamigaata ebi kubbo ‘’UNESCO’’ ch bi kobereetoyee guuta aagetee maccoochi gijjoone/gaannoone. Ebichi qoodooch hini kubbee toommooch shaggiimmi hayiboon beeggimmona no guudee qeejjoon baach tuneyaan beetaa topphiyee taatoonon echo hakkiyon,ittbato hakkiyon-no wuroone.
Ebi tuneebeetaa no guudee daggooch giibeeti investimento taatee sheeroon dabbiba woyee dabbaaya no ariibeeti mooyo aallone. Investimento qecheete getoyee beshetaa, amee gommonane bi qecheeto?, kone qechiibeeto, ebi investero qechoo bi kotoyee shiichi’I iiqqoonaa taatee daaggoonon danetee daneyaache?..daaggoo icheto tunemmonoo taatee sheeroon dabbiiniye bi ichetochi woyee dabbaanooniye?…dab eboommi echeena’on tiijjoo no ubbi waanee qaaweemmo bi tunetaana ebi qiheena’o gudee qeejjooyee beshe’I maccooo waammooch shagaani ibereena’one! Ikkiikke qihee xuuphoochee no danetoommon, no guudooch giibeeti investimento xuccoona duubeto bi tunoon shaggeto noone. Ebi iberoo tuneba woyee koota,xiishoo hakkimmo topphiyee xuccee wushoonaa wokkiyee biiroo bi tunetaana no guudooch shunoo bi kotonaa kotti qayonon ariimmo nuggishoo baachiye.
Bacheti keemiikaaloon shuchi wuxooch gaacheebeetina’o, hiye hektaaroona investimentee daaggoo kichi’I tii 120 hektaarooch beddaahaa kubbo qeelliibeetin’o, dab, beemo aacheyaani mooyone. Kootoone immo beegaata nooch xiishiba.
Investimentoona yesheti batteti mooyo kubbi cooxina’ochi gofo waaxaa bi aalloone. No shuuneti paarko gaata aalle, kubbo no qeellaa goojjiibeeti cooxina’on quyo aakkaa batteehe? Doogen gabibon, shuunoona bekkiibon! Cooxina’ona yeshetona getaano no besheyaachemmi mooyo beete. Ebiyoo wotta no guudo kubbona baach tuneyaan beetaa ebi kubbee daggooch meeti cooxina’on kicee yechito bi tuno arichetone. Gobinaa shingiri barahee daggooch beeti cooxinaon tiijjoo haakkeehe. Ebi xaa’eenaooch dangiyo, gaahoo, borehoo, boyijjoo, tichoo,doolloo,xiixxoo.gudino,shaggoo,…eboshinaa haddaa ciichoo no hakaane cooxin’on aakkaa taatoo battehe? Taatee sheeroyee maach tuneti aaddeena’o wuxii ciichaan boono beetaa ddoogen no shiichi heetebon. Paarko hagoch taatooch iiqqoo aallemmo gaatona nooch (doyitinaonaa gurimaasheeno’och) gommo qecheeba. Iibaareebon, no gaannoon quyebon…
hanaachi no wochoone!

https://www.facebook.com/kafidoyechi.maabero

Posted By: Kumilachew

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: