Archive | April 2, 2013

You are browsing the site archives by date.

Xuuqqishech Keno- ikke kookkee daggooch gutte eciyoo


”nuutee keno nukki wogeebee axaaxoo wocciibee wonaafoo ” taandi botttoo kochiibee bo shoddetaa ta waayetoocheen! ikke aaboon xuuqqishechi kenoonaa bi gutte mecheena’ona gabiyooch hammiibeeheete.ebi xuuqqishechi keno qaabbe mecheen qanne kishoona guucheen wotta yooche kishoona yaabii bi qaxiriibeeti goorooch magge mooyo biich danehe.qaabbe mechee kotoochee timona,”taannaa ta nuuteenoochee konin oogichaa shunnenne?” getona echahan.guuchee wotta dabbiyoona”iberoo konin […]