Archive | April 7, 2013

You are browsing the site archives by date.

Hajjoo koochoyaa xamboo opphiye? TOPPHIYEE BUNEE AABOON OOGIIBON[BAARIBON]!!!!


Itto oogee shiichaall! no kafi geeciimmi kiinee emirikkimmi qocee shiichaall!!……….hajjoo koochoyaa xamboo opphiye iye wone.Wochi gettemmo taane..hajjoo koochoyaa xamboo opphiye iye wone.     Iberoo halla bunoo daneto kafeeniyee? iberoochena gaata gubbi woyemmi shiijjeroo hini echoon echeyaano qayaache.Amoyicha getot,Kafi bunee danee xaa’ee bi tuno kiinoona kooraa bi kotetaana okkee hachee no waayaabeeti mooyina’o,miidiyoochee no ciinnaabeeti qiheena’o […]