Leave a comment

Hajjoo koochoyaa xamboo opphiye? TOPPHIYEE BUNEE AABOON OOGIIBON[BAARIBON]!!!!


Itto oogee shiichaall! no kafi geeciimmi kiinee emirikkimmi qocee shiichaall!!……….hajjoo koochoyaa xamboo opphiye iye wone.Wochi gettemmo taane..hajjoo koochoyaa xamboo opphiye iye wone.

    Iberoo halla bunoo daneto kafeeniyee? iberoochena gaata gubbi woyemmi shiijjeroo hini echoon echeyaano qayaache.Amoyicha getot,Kafi bunee danee xaa’ee bi tuno kiinoona kooraa bi kotetaana okkee hachee no waayaabeeti mooyina’o,miidiyoochee no ciinnaabeeti qiheena’o gubbi shiijjeroon ”iberoo bunoo daneto kafeeniyee/”i mmi echooch daammimmina’one.Ebichi qoodooch hini iberoon ashich arichiyooch shuuneeti mooyo amona aallo tunoon no bulli ariyoonaa arichiyee shuuneena’on shuunoona noon qaawiihe.

   HANEE AABICHIBONA?

   1.    Ikkinnoochaa ubbee topphiyooch shacee beeti prograameen’ona,sha- TOPPHIYEE TELEVIZHIINOOCH BEETI  D/SH/SH/ PROOGRAAMOONA ARICHIYOO-BEQQIMMI KUXINA’O WAANEE QAAWEEHE.Ta qoodoochena gaata topphiyee televizhiino kafi duubon bi beshiibeeti saatoon echiichi kafi bunee danee xaa’ee bi tunoon bi beshiimmo gaata gaaw.Amoyich?bunoo ubbee aboonona beeyemmi no kiino tunemmona ikke duubo yaach bare duubo keyi gaata duppemmo bi tunetoch.

   2.amoyich topphiyee bunee aaboon oogiyaachone[baaraachone]??????????

kafecho no , no guudoch baaroo no kottemmo gaata baree shigoona ashich miidiyoona beshiyoo hakkiyon.Bare xaa’ooch nacce duqishee aabo,kishee machee aabo, shoodechina’ochi aabo…dab shengellee aabo,daxxellee aabo ii’i boono baariibeetaa amoyich no no amittinee maleetoo tuneti  no bunee aaboon baaraachone? DOOGEN KUPPHEBON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SHUURAAREBON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MITIKKU  GEBREYESUUSI  MAGEEN.[keellawuddi 20/2004n.m]

Posted By Kumilachew

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s