Archive | April 23, 2013

You are browsing the site archives by date.

Dr, Ashebirin baach tuneyaan beetaa bare kerechina’onoo ciinniye!


Ebiyee aaf no guudoon keri’i paarlaamooch beeti no kerechina’on no itt-bato arichehe. No ittibateto wotta no guudooch beeti baribare qaawimmi moosheena’on noon keroona paarlaamoochaa tiijjaano qajjiteete immi naboonane. Hanaach Oogeti Dr.Ashebir W/giyoorgisi wodde no guudee xepphee uumon ciinnimmona paarlaamoochaa bo tiijjiti echeena’o galletiimmina’onaa emirikkimmina’onane.Oogeti kerecheno no guudee daggooch ikkikke xaa’ooch beeti gommonaa ya’ee iritoon tiijjitone.Daakkoona […]