Leave a comment

Dr, Ashebirin baach tuneyaan beetaa bare kerechina’onoo ciinniye!


Ebiyee aaf no guudoon keri’i paarlaamooch beeti no kerechina’on no itt-bato arichehe. No ittibateto wotta no guudooch beeti baribare qaawimmi moosheena’on noon keroona paarlaamoochaa tiijjaano qajjiteete immi naboonane.

Hanaach Oogeti Dr.Ashebir W/giyoorgisi wodde no guudee xepphee uumon ciinnimmona paarlaamoochaa bo tiijjiti echeena’o galletiimmina’onaa emirikkimmina’onane.Oogeti kerecheno no guudee daggooch ikkikke xaa’ooch beeti gommonaa ya’ee iritoon tiijjitone.Daakkoona wotta kubboona yesheti mooshoon bo tiijjoo gaawe shuunone Dokteereenon oogichaa galletehon!
Ebina yeshetona tiijjaano no besheyaachemmi mooyo beete.Ebiyoo wotta no guudoon ciinnimmona paarlaamoochaa bari bare echeena’on echo hakkimmo Dokteereeno baach tunee qayoniye. Diconaa diggoonon ,dimokraasinaa xepphee uumiyoonon , iberciinoonaa bare shaahimmi echeena’on paarlaamoochaa tiijjoo ikke showee dicoch addaarittinoyani ettittino tunee bi qayon digeno oogichii qaaawiimmi mooyone! Ebi tunee beetaa keemee beeti paarti naayo tunoona maccoon kerii  paarlaamooch giiti no kerechina’o ebiich beddaahaa boono qaaro waayeyee qayo ayinikkimmone!
Bushoo Eefaano indee xaachaaneene getoommon paarlaamooch muddoo noonoo uppii koto dicon micheto noone amona nooch qaaweyaache getoyee baraane mooyone. Ebi bi tunoon digenoona no guudee moosho Dr.Ashebbirin baach tuneyaan beetaa bare kerechena’onoo ciinniye getona no wochoon beshiiton.

http://hiceweeguudo.blogspot.no/2013/04/dr-ashebirin-baach-tuneyaan-beetaa-bare.html?spref=fb

Posted By: Kumilachew

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: