Leave a comment

Wode Iyaa Wolloote Iye Wone Aaf Daayoo


 Taatoo gochechina’ochi goyee daachoon uumiyooch wodde shuuraareena’on geddi toommooch danehe. Ebi shuuraareena’oochee gochechina’och qoodeebeeti yee’iyoochee tii goyee uumiyee shuunechina’on xuggoona shaco, boccee uumiyoonaa shaahimmi shuuraareena’on tiijjoo hakkeehe. Baroyee baroyee boccee uumiyoo oogichii galletiimmonaa kupphetaa shuuneya bede shuunoone. Hanaachi hini qoyitoon yechaa ta  giddeto boccee uumiyoon ciinnimmona  tuneyaan beetaa yee’iyoon ciinnimmonane.Gallaame shemmo tuneba!
Katine goorooyee hach taatoo koonjoo immii shuuneebeeti shuuneena’oochee ikkoo gochechina’och yee’iyee qoodoone.No guudo wotta ebi gaacoon danee beeti  xaa’eena’oochee ikkoone. Hane hini shuuraaroon naadoo tuneba naahoo hakkeemmo qoodeebeeti yee’iyoon ciinona baach tuneyaan beetaa am-shaahe daachoon daniite immi herechoyee gubbiye.
Ta  gaata  goyee uumiyee ariyecho toono taane. Ariyechina’o cikki udigaata  ta hakkee wotte qoyitoon imbona getochiye.Eboommi moosho showee moosho bi tunetoch no ubbiyona ta moshoone getona shuuraaro qaawiihe.
ikke xaa’ooch yee’iyoon shacoyee shiichii saayinsee gommona herechoon gedona am-shaahe yee’iyoo qaawiibeeto gaata  ariyoo qaawiimmi mooyone. ebiyee guuta cikkaa shacceebeeti yee’iyoo showoon michoo bi hakkiibeeti qoodooch gubb ebi showoochee no daneeshi daachoon mucciyoo hakkiye.ikkikke ariyechina’o getaa no waayaa beetoommon showee( soil) shuriyoo ikke hektaaroochee bare bi naabooch beeti hektaarooch bari baroo tunoon hakkiye.ikke gochii qeyiibeetochi showee shuriyoo asiidecho tuneba beezecho herecheyaanooniye yee’iyoon boono immiibeeto.herecho wotta cephoon daamaa bekkeebeeto tunemmona mandiyoocheen tuneba hakkee/iiqqee shappoochee tiitona ebi oogichii qaawiibeeti mooyina’o shuuneetaa bekkeyaacheete.
ikke doono taach bo gettitoommon yee’iyoo bo gaacheyaani goorooch gutte gotee baaroon immiibeeti budo yee’iyoona bo shookkitoyee gubb  ikke keeshee ikkoonona bi bayoniye bo gettito.ittiyoche? eke itti giyooch beeti gochechon echebit.
ebichee no digenoon hakkimmo yee’iyoo bi immiibeeti daachoyee bi deebiibeeti hayibo ooge woddoo bi tunooniye.
no guudooch beeti gochechina’o yee’iyoon boono daammiibeeto shunnii niiye’iin tuneyaan beetaa taatoo magee woyemmi qoppoonaa itt-batoochee wohochiye. iberoo yibbaatebone no geti gaata mulloochee timona yee’iyoon goyee uumiyee ariyecho waanee echee daammiibeeti gochechina’ochi haddoo ebine getteemmo toonoone. ebiyee beshetaa eddechona(taaxaaqoona) boono beeti xaa’oochee xiitee muddoona tuggiitaa waa yeerich cookiibee daammiibeeti gochechina’on beego worganikkimmo toonoone.
amoyichiye no gochechina’o ebi shaahoon yee’iyoo daamoch niiyemmo boono qajjito geto gaawe echoone. diqqich yee’iyee gaacoon boono tuushitochiye itto geti gaata tate wochoo tuno qayon hakkiye. ebin wochoone geti daambone no immo gaatona kishoona haddeemmi gochechina’on baach ciinnimmone. gochechina’o boono daammiibeti yee’iyoo bi daniibeeti daachoyee bi deebiibeeti iritoo woddoo bi tuneti qoodoochiye. ebichi naboona miichetaa daammiti gochechina’o ciiroochaa meni yee’iyee gijjoon boono qoccemmi iiqqee muccoona goyee gattoon kemooch bedditina’o woddeena’one.
niiyiyaani gochechon miichoona xuggoonaa ( ikkikke aaboon poolisee adooch) cuchi shatiyoona  yee;iyoon qoodoo amoochona noon bechaachemmone. ebi shuuraaro iber-ciinoyee maach bi tunoyee beshe’i ikke ashi wuroon hico bi tunetoch oogichaa shalligiya bede mooyone.
koniyona dicon qaawaano aallone. dicon wotta taatee sheeroon tiishona deebona geto yeelliimmi mooyone. ebi miichoona icheti yee’iyoon gochechina’o gabiyooch kichii  kemmi toommoch boono tunoon waayeto noone. baroo qayaa kaameellona minjaa kafi guudoochee yee’iyoo kechii bare worafeena’onaa guudeeenaonooch kechee toommooch bi tuno no deebeti daachee daqqoon bekkiimmone.
wonna shoddoona” gaashoo shoohe getaa daammii
gafoochaa kujjee uchecho
gattoo goye getaa daammii
garoochi gashee heechecho”  getteeto illa ebi toone?
noon ciino qaawiimmo dambee dugill waabeeti hajjeyoon (yee’iyoon qoodibote immon) yechii wocobaach tuneyaan beetaa
1. no guudoyich gaacceehe gaacaache? ebin xiishooch herechoon gedo
2. gaaccemmo tunee bi danemmonoo, amee gommona shuunooch heechiibona? , aabichiyee no gochechina’on dojjibona?  geto qaawiimmi mooyone!

ebich doogen  no geddaabeeti shuuraaroon baach tuneyaan beetaa no danaabeeti daachoon beddaahaa qayebon!

Posted by: Kumilachew
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s