Leave a comment

Hinine no qoco!!


                                           Qannaayito:  Tekile’aab Buulli

Guuchoo shiijjegaata shimbaa cuddii diirii

Gubbi wottegaata kupphii ganoo daakkii

Guttoo ikkegaata ceeggii katichi’i

Guyaa womigaata geenoona shunii’i

Guuroo danegaata tookkii gaaddee qemo

Gufaa keyigaata ceeggii ataalleeyoo

Hinine no qoco wonna noon geeciito

Hiddi’i shalligaa shunaa no qeyeto.

Ayinoo hallee’i eefo danegaata

Aaxxe no qocoona no eefon qeechooch

Elletaa yawune no Kafi shooshoona

Echee iibaareetaa kachiitaa haakkoona                                                                                                 

Eeppii buuchoon yoohoch iibaaree goppoona

Eeppi qoco quyee qocee hichoo caagaa

Eeppi qocoon haddaa ciinaa maceciito

Echee batteeyaano kiinoona miixeeto

Hinine no qoco noonaa noon geeciito

Hinnoo shaddee hamaa no kiinoon miixiito.

Bushoo gurimaashoo busheen shunigaata

Bushee niiyaa shunnaa bushoon qaatigaata

Maakkoo bi qelloona bushee kech ashich

Maaccii mooyo wuxii itto busheen noochoch

Mashaami’i qemoch ittona naachoyich

Ishichiinoo qollee shunee daaggoo danee

Ikkottee iibaaree busheen tippii wottee

Gabii deco daammii gaaree gooroon maaccii

Gaaree kexon haggii masheroon masheree

Gaakkecho qaabbechon qollee ikkotte’i

Gaaree gooroon haddii busheen deebooch hammii

Gaakkecho qaabbechon kichii aafi shiichii’i

Tochoo imaa de’ee qocoona mashaamii

Tookki dabbeemmi magaayoonoo yechii

Gidiireen bushoo waan deebi’i shaggiitaa

Giyi kellooch guurii damoo neechii giijjaa

Giishi bushee qocoon gidiiroona qoppee

Gigii ikkotte’i mishiraachoo duubbii

Girechon ceeggii bi gaaroona maanjoo

Giidechon oogii’i bi gaarooch ataalloo

Hinine no qoco hiddaa noon geeciito

Hini no shiijjerooch geeciimmi ooge wojjoo.

Baaroo haddii ceegee ikkottee emiroo

Bashee meeno danee gaadde’i qoodeeyoo

Girechon deggii bi giroochee kichoo

Giishon bi qocoona ciiccii qoppee dichoo

Bunoo guppii kichii ataalli’i uchoo

Buuchoo yeshigaata kaachii miiccii qemo

Bukkoo keyigaata oogii shiimee qeejjoo

Ettoo xuqqii giyaa ikkotte’i yooho

Eefii’i yeellii’i hiriyoona wuxoo

Eeno genjee hamaa tookkii echee qemo

Ettinon quccii ceegee tookkii mamo

Eechi maawoon naadii ceeggi’i geendiyoo

Eeyo shagaa kuxxi’i duuchi’i ceegeyoo

Eeyon shapphii giyooch iibaaree’i qemo

Ejjoon mookoon tookkii iibaaree’i gaacho

Uuxon bechii shaggii daaddoon maceciiyoo

Uuxo shagaa quccii shaacee xepphoon waaxo

Uukkii benegaata kaareton shuniiyoo

Uuccii eefigaata iritee qoodeeyoo

Hinine no qoco geecaa no qeyeto

Hilloo waammi shiijjerooch wojjoo no kotiito

Posted By: Kumilachew

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s