Archive | July 30, 2013

You are browsing the site archives by date.

Itt-batee koorichoo


    Koorichoo- Dr. Ashebbirich.. itti beetooch shaga. Oogeti no kerechino Dr.Ashebbir waama diggoona beetit! beemo aabichiibeete?  ikke wochoon ittich beshiyoo qaawa’aaniye hini koorichoon no koorito. hoxeyaano itti shemmemmoch ataallaabeen! Ikke aaboon paarlaamoochaa tuneti mooyo dabbimmone. Dr. Ashebbiri  ” geeneti kaameellochee kechiibeeti cufoo no kitaamitee iiwittinoon hayibooch bi duppiibeeti qoodooch kaatetaa ikka maroo shuuneemmo gaata gaawiye” […]