Leave a comment

Itt-batee koorichoo


    Koorichoo- Dr. Ashebbirich.. itti beetooch shaga.

Oogeti no kerechino Dr.Ashebbir waama diggoona beetit! beemo aabichiibeete?  ikke wochoon ittich beshiyoo qaawa’aaniye hini koorichoon no koorito. hoxeyaano itti shemmemmoch ataallaabeen!

Ikke aaboon paarlaamoochaa tuneti mooyo dabbimmone. Dr. Ashebbiri  ” geeneti kaameellochee kechiibeeti cufoo no kitaamitee iiwittinoon hayibooch bi duppiibeeti qoodooch kaatetaa ikka maroo shuuneemmo gaata gaawiye” geton  bo qoyitoon paarlaamee naayina’och giddiihone. Ebin waayeti Doono Mallasi ” ikke geene kaameelloon no shaddemmi gijjoona ambiche asheena’ochi qettoon qeejjoo hakkiyone?…..ebiyee beshetaa wotta ebi kaameelleena’o no showooch qaappheena’o boono tunetoch shiimo noon qaawiihe!” gatonane bo wochito.
No diiddaaroo wotta ebin beeggimmona Dr. Ashebbirich dabbimmi wochoon beshiyoo qaawiye.
1.kafi maccoon iritito kaameelloochee kechiibeeti cufoo tuneyaan beetaa kaameello shi’emmi gommo shuuneyee qayone.
2.kafi maccoo ittin bi kaaccito addisaaba beeti kaameellee cufoon beeggimmona noon keri paarlaamoochaa yibbatebite getoch tuneyaan beetaa no guudooch dicon, diggittinoon, diimokiraasinaa iberciinoonon beeggimmona noon keri yibbatebite getochiye.
3. kafi guudee kitaamitoon hayibooch duppi toommooch daneebeeto kaameelloochee kechiibeeti cufoo tuneyaan beetaa gaannechina’onaa maccoo ariyaani investereena’one.
4.kafi guudoon itti guuddaa be’o qajja’aanani topphiyee paarlaamooch qayaa aagetee tookki beeti iberciinee gatteena’och getteya/cookeya  bede kubbee dappi hukkoo gabiniona beemon ittich geto qaawiyon. hanee itti eboommi kashee mooyo beetaa aallaalloon qaawa’a itti yibbaataabeeto amoyichiye? ”kashee botoon geddachaa kiikki botoon qaawiyane wone”  ebich doogen addisaabi mooyon tiijji echeyaahite getoch tuneyaan beetaa addisaabin beeggimmona yibbato hakkimmi kerechina’o beeti qoodooch  ittin iritiyooch tuneyaan beetaa noonoo battiyaahite getochiye.
diggoona nuggishopo noon daniiba!


Poasted By: Kumilachew

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: