Archive | November 1, 2013

You are browsing the site archives by date.

‘’Guttinnoo Ta Kenetaa Shib! iye wone


‘’gufoochee mucceti keno’’ ‘ ’Shife yaggibe getaa ashi yeebboo qoddoote Shibe yeshebe getaa ashi yaroo kuxxoote!’’ Took giddeti keemo ikke gurmaashe bushee shaakkee yagaan bi beetaa bi gishoo qitaa bi shoosheti shooshoone. Batt shaakkeyaa gishee shaawon, shiyaa bushee shaawon, hajjaa gijjee shaawon begaan bi beetaa bi gishoon bi sheenoochee qitee bogenane bi shoosheto. Iberoochen gaata […]