Leave a comment

‘’Guttinnoo Ta Kenetaa Shib! iye wone


‘’gufoochee mucceti keno’’

‘ ’Shife yaggibe getaa ashi yeebboo qoddoote
Shibe yeshebe getaa ashi yaroo kuxxoote!’’
Took giddeti keemo ikke gurmaashe bushee shaakkee yagaan bi beetaa bi gishoo qitaa bi shoosheti shooshoone. Batt shaakkeyaa gishee shaawon, shiyaa bushee shaawon, hajjaa gijjee shaawon begaan bi beetaa bi gishoon bi sheenoochee qitee bogenane bi shoosheto.
Iberoochen gaata oogichii ayinikkimmi mooyone.tiggoona wuuroo eefiitaa tiqqoona kaafo ukitaa shaakkeeti bushee batt bi sharaatoon ciichaan bi beetaa eboommi ayinoo shagaa aabichi eefo qayu?
‘’Mall gonde! Ee ne mallo gondeba! Batt shiiyee no yaroo yeshiyeehine no gettaahaa noon dookkinne? ‘’ geto bushoo xibeena’o wanee echeyaani mooyone. Ebichiye hini gabini qellechi bushee boonoshiyee shiicha’a hini keemoon kocca bi shoosheto!

No maccoo wotta xuurimboo huggii mishiraachoo ceggii no kerechina’on bi kaaccito hami paarlaamooch wombero gaamiibeete getoch toonoone. Woyee shuunee malloon daniyooch, shumaayon qochiyooch toonoone. No kiinoon, no amittinoon quyebeete. Diconaa diggittinoonon, diimokiraasinaa iberciinoonon no maccooch gabinona uumiibeete getochiye. Ebichi kaacaa hammi’I tii noon boono batteto tunemmonoo tookki gurmaashee shoosheti shooshoochee doyoon daamo boonoshin qaawiihe.

Baree ure wotta
‘’ taan daamma injinje qaaro
Daammii tii indindee naaggo!’’
getona bi shoddeti shoddoon no kerechina’ona yeshiibee ciinon. hini ure bi gishooniye itt bata’a bi shoddeto. Batti batt maakkoo wocheebee , baatooch dihii mocoo shaaggii qolleebee wodde yulloona bi shaaggiti bi gisheen ‘’ ta kishooch bi giitoyee illa amo deebeeshine’’ getoommi shalligoona wodde xu’oon bi gishoo bi toommooch shakki bi getenane hini ure shoddeto.No kerechina’o wotta kaaco(miriccoo) giimmi goorooba boono bekkiibee echeti shuriyoo eboommone. Xibsoonaa biiroonon, saatoonaa moobaayiloonon, t-shertoonaa ukoonon immii dachoona kaachooch bedditina’o woddeena’one. Ibera get noon iritito saato, taho, maayo, uyoonee woyeenochi ,diimokiraasi,dico,tatittino, diggoo, iberciino..? ‘’ andichi geexete nachichi geyete’’ iyane wone shake getoommon andich noon dachiibeetina’on no maccoo ebiyee gubb ariyoo bin qaawiihe. Eechii dachii kaachoona no guudoochee boono kechitoyee gubb noon wottee ciinaani no kerechina’on meni gufoochee mucceti kenoyichoommon

‘’illa guttiinnoo ta de’aa shibe!’’ geto nowaanee qaaweemmi mooyone’’
Baroyee barooye no maccoon koniyona ebiyee damba dachaaya! Koniyona bi gaannoona woyee shiishee meetona dawushiyee kaachemmo taane gettaaya. No maccoo magee wotta eboommi asheena’on herechee ariyoo qaawiimmi mooyone. Neboo wotta no maccoo qaawiibeeto no kerechina’o boono kiishoochee birewoo kichi nooch hospitaalo, doyee kexo, gommo, yuuniversiiti dab hageete getoch toonoone. No maccoo topphiyee maccoo bi tunetoch bare xaa’ooch beeti guudeen’o shaggiti dicci daqqooch tatoona shagone getochiye. Topphiyee taatoo ubbee xaa’eena’on tatoona dichee giddeetoo bi toommoch beeti qoodooch ebi giddeetoon shuunee toommooch heechiibeete heechiyaache immon noon keri no xaa’’och taggeebeete getochiye. Ebich koniyona bi gaannoon bi qellooch shaaga!
Aakkaa no qoodooch taggemmi ikke girechi gochecho noon keraache?
No bunoo no kiino bullaaboon beeba, amen!

Posted By: Kumilachew

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: