Leave a comment

Gommonaa Traanspoortee Beeroo


No guudooch kocaa shuuraareebeeti taatee beereena’oochee gommonaa traanspoortee beeroonon ta shalligimmona ta sheexaanoone tiibeeto! amoyich?
1)gommi iritoon dabbii biishaache.
2)ubbee dubbiyeena’ooch ibere-ciinoon dabbiti hinnoona kaameelloon maddabaache
3)taatee sheeroon dabbaane hinnoona shuuraareebeeti kaameellee yaaphoon hajjiti gaannechina’on,shuufeereena’onaa(gengeriyechina’onaa) traafikee pooliseena’on dabbii ciinaache….dab….dab…dab…dab…,
A) boongi ketemee daggooch showoo shimm-shimmitoyee gubb taaksin ciino woyee qaawii dano,shalligeyaane mooyone.
ta iibeeto,”boongi qaccemmoo taakisin maabeetone” ito konine?
B) muddoona yechii maccoon miichechii taariifoyee damba qochiibeeti gaannechina’onaa boono shuunechina’on dabbii taatee sheerooch giddiyee qayo ama getone?
ta iibeeto, kafi guudooch shuuneebeeti kaameelleena’o ukkireena’ochi gogee yaapheena’o tunoon qayaacheete? eke doogen beqqimmi kuxo gubboon huushiba!
C)traafiikee pooliseena’ot!,ooge taatee armoon/malletoon yechiti ukoon ukee goommooch neexo,asho qiiddo keceemmoomon kecee’i xuuxeebeetaa ciinniibee qayo, taarifoyee damba qocheebeetaa cikkii udo,girecho naakkee eeppiibeetaa aafoon uppii besho…,gubb taatee sheeroonoo tuneba nuggishoona ittoshin echiyemmone!
D)ikkikke dubbiyooch kaameello maddabaa hamaache,ya’oo shuuneyaache,gommo tacheyaache…
shaahiyooch cattinaa saayileminon tiijjoo hakkeehe(echoon ittoshi daakkibot)
ta iibeeto, ebi dubbiyeena’o daggooch dubbiyee daqqoona shuuraareebeti dicci,diggee,gallaamee qeejjeechonaa baribare tatoowaanee maccooch icheebeeti gaaceena’o traanspoortaalloon shuuraaro hakkiyeete ito konine?
ashoon daammii deewi gaacoyich maddabeeti kaameello(yesew mamelalesha) aalli xaa’ooch qiicee kaameellee toommooch du’echii buundee hammiibeeti no maccoon traafikee poolisoon quyii’i gommoochaa yechii ”kindibote” geton amo deebiye? ikke taatee shuunecho baatoona caatt woyee saayilem hemon hakkiye?
dummetaa besheba!
Posted By: KUMILACHEW GEBREMESKEL
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s