Leave a comment

”waa gete waa gete taacha’


ikkikke aaboon qocoonaa turizimee biiroon ta shalligimmona taan ayinikkiiye! ebi biiroon kashoona beetee getote?,oppee gaxooch kindite getote?, qitite getote?….amagetote?
beeggitina’ote doogen taach waagetote? aree hillooch ”waa gete waa gete taacha” iibeeti duubon ittoshich ataallemmo taane!
qoco+tuuriizimo+taatee daneemoosho+beerooo amoyich taatee danee mooshee beeroon baa tunee qajjiye? aakkaa qocee mooshoon dengich duppiye? amoyich tuurizimee mooshoon badd qixehe? kiinee moosho amooch giihe?
eke no qocoona yeshetona hini biiroo shuuneto amooniye? shooddee shiishee yeshee baaroon oogiyoo baach amoon nooch halleehe? no kiinoon qiddoyich bi gedditi shuuraaro aaye? jermenee showooch jermenee noonoona kooreeti kafi kiino beete.., eboommi maachi showee laayibreeriich danehe…dab, ebi amooniye nooch bi haallemmo? hini beerooch waanjee shuuneebeeti ta maneena’ote? ashi kiinee toommooch ashi qocee toommooch kaayo aalloone! shuunee itto immonoo tatoona koonjoo imi shuunebot,qajje itto immono aakkaa qajjii itto gawukkimmona shuunemmo shuuneyaache?
tuurizimee xuuphee xaa’eenaon itto uumiito aaye? aaye no kubbi cooxina’on itto quyeto? eboommi yeerochi ya’oo eboommi haanetoo. getoyee beshetaa amoone shuuneeto? maachi shiijjeroo qayaa magicho hami beeggemmoch gommo gocheyaano,…baroo qayaa ebi tuuristoon geechoo hakkimmi xaa’eena’on footoona tiijjoona arichiyaachote.
doogen….dooogen…..

Posted By : Kumilachew Gebremeskel Ambo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: