Archive | December 12, 2013

You are browsing the site archives by date.

eke guudi beegot


andona tunemmo gaata shiichaa shuuneya bede mooyina’o koonjoo imaa shuuneebeeta! kashee botoon geddachaa kiikki botoon qaawiyane iye no qaabbecho. tukk tiyaa showa tuhimaa no xuupphemmo gaata, no achoon no garimmo gaata,qollaa no moogemmo gaata gutta daneyaane gaanneena’on koonjoo imi quyebon! toopphiyee feederaalee taatoo mocere uumiyoon shuunee toommooch bi shuuraabeti goorooch,aagetee maccoo ta shuuna ii’i bi […]