Leave a comment

eke guudi beegot


1376362_704769866217466_1663010586_n

andona tunemmo gaata shiichaa shuuneya bede mooyina’o koonjoo imaa shuuneebeeta!
kashee botoon geddachaa kiikki botoon qaawiyane iye no qaabbecho.
tukk tiyaa showa tuhimaa no xuupphemmo gaata, no achoon no garimmo gaata,qollaa no moogemmo gaata gutta daneyaane gaanneena’on koonjoo imi quyebon!
toopphiyee feederaalee taatoo mocere uumiyoon shuunee toommooch bi shuuraabeti goorooch,aagetee maccoo ta shuuna ii’i bi shuuneebeeti saatooch no guudooch shuuneebeeti mooyo oogichii ayinikkimmone.
eke guttaa keejjaa shalligibon! oochiyooba gujjee ministeereeno doono mallasichi kashee aabetoon naboo tuniyoona taatee shuunee kexina’o mixo boono bechoo arichehe? ebiyochi ripoortoyichiyee woyee showee shunooche tiitone? 365 qemi daggooch qeellaa aalleebeeti kubboon beeggimmona haanoo shuunee ariyaane no FM raadiyoonee aadoo,no televizhiinee gattoo,…dab. 1 qemi daggoochee ishiyona ikke saat bedaane goorooch becheeti mixon(cammon qoddii bechaa,matiibee bechaa qitii aalleti mixon) beeggimmona haanee shuuno ama getone? nuggishoo nooch mulloon imba!
becheena’on bechoo gaawe mooyone. baroyee baroyee dambee topphiyooch beeti showeena’och boyeemmi shuuraaroone. no guudoonaa d/sh/y/ woraafoonon ciinnimmona shiicha bedo bechoo aalli xaa’ooch bechoo tuneyaan beetaa beeton quyoone!
eke guudi beegot,kubbo ciitone. 40 hektaaroona daaggii giiti investereena’o 140 ye damba akkaashoo ufemmoomon ufetina’one! no kasho ciitone! no beemo duubetone! aalletonoone ciyetonoone!
no guudooch beeti goyee uumiyee beeroo,gumbechi kooree kexo,tseremuusinnee kerechina’o,qeejjee k/kexo, ubbee maccoo ta shuuna ii’i shuuraaro boyeemmi mooyone! doogen…doogen.
amoommo gaata taatee sheeroyee maach shuuraareebeeti kuxina’ote! ittoshich yeeye! gooroo katinoone!1272891_704773772883742_386466419_o

POSTED BY : KUMILACHEW GEBREMESKEL AMBO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: