1 Comment

”qabino bi muuxxemmon genjoo bi capphemmon”


”qabino bi muuxxemmon genjoo bi capphemmon” dagg-tato amooniye bi tunemmo?
itti wodde aaboon muuxxooniyee caphoniye itti kaaccaabeeto? qabino neexoona baach tuneyaan beetaa gaboona,ikkonoomina..dab tunoon hakkiye! no shaahiyee yibbaatoo qabino bi muuxxemmon genjoo bi capphemmon ariihe iiniye bi beeto. ta wotta ebin shuunee toommoch heechiyoona uxeree toommona ta beshaabeeti goorooch ubbee aaboon caphaaniye ta beshaabeeto. neex-genjoo ta tuneti qoodooch!
ta asho taane; topphiyee elektriikee hayilo gafee daggoona,gommi gaxoona dab bi xogiti poolo tayee beshe genjoone. hane amoyich ebi pooloona goomiigaata qabino tuneti ta uxeree toommona capphaa ta beshaabeetaa genje neexechi poolo muuxxee beshehe? nee makkendiyo asho muuxxeebeeto neexo qabinena baach tuneyaan beetaa ikkonoomi iiqqoo qabinena beddaahaaniye getonee ? wonna qicee caanooch hechaabeeti ‘isuzu’ getteebeeti kaameelle(cattechina’o xalleexina’onaa saayilemechina’o doogen taan shuutiyaahote,hanaach beddaahaa ashee caanooch heechaabeetinaa dambaa quttoo giijjoo hakkimmi ‘isuzu’ getaa ceekkaabeeti kaameelleena) no hammaabeeti saatooch gijja macecho ikke baddi gaxooch buundeeti gommecho waanee macii bi beshemmona gijjaalleena’o dechenane muuxxee boono wodiibeeto! amoyich maaddee maabraatee pooloyichoommon neexoo qabinniti qoodooch-ikkonoomi iiqqee neexo qabinena!
no poolo gommi gaxoona gochecho bechiti baarizaafoonaa shaahimmi michi daggoona muxxeeniye bi besheebeeto. beshee guttaa qeyaan bi beetaa meni mixo yongoona woyee sheechoo hakkaane asho qeccetaa dihii keejjinnee qemooba bi kuxeebeeto. nowoo ikke qemon mabraatoona guttinnoonaa keejjinnee qemon manderoona maayoon shafaa maahonon,beehon,maahon,…dab.
oogeti maabraate hayiloyich ta beshiyemmi wocho ebine! hini kooreen kooraa ta ciichimmi wottoon taan neexaa ne kooriitoch naadoo neech beda, tunebani michi maacoona muuxxetaa becheeti poolee toommona besheebeeti keebilo amee gaacoonona imaache. naboo wotta ebi mixo dihigaata kuxoochee bi echemmi mooyo aalloone. ebi wotta no guudooch mabraatee iritoon deebiti nabeena’oochee ikkoone geto haakiyon. no yibbaatoo koote yibbatoo tuneyaache.ashi michi daggoona muuxxee beshiyoo ebi michi doono dichi gaachiyaachemmoomoch bare gommona yaaphee wuroon xu’o bi tunetoch shalligeeba!

Photo: ''qabino bi muuxxemmon genjoo bi capphemmon'' dagg-tato amooniye bi tunemmo?
itti wodde aaboon muuxxooniyee caphoniye itti kaaccaabeeto? qabino neexoona baach tuneyaan beetaa gaboona,ikkonoomina..dab tunoon hakkiye! no shaahiyee yibbaatoo qabino bi muuxxemmon genjoo bi capphemmon ariihe iiniye bi beeto. ta wotta ebin shuunee toommoch heechiyoona uxeree toommona ta beshaabeeti goorooch ubbee aaboon caphaaniye ta beshaabeeto. neex-genjoo ta tuneti qoodooch!
ta asho taane; topphiyee elektriikee hayilo gafee daggoona,gommi gaxoona dab bi xogiti poolo tayee beshe genjoone. hane amoyich ebi pooloona goomiigaata qabino tuneti ta uxeree toommona capphaa ta beshaabeetaa genje neexechi poolo muuxxee beshehe? nee makkendiyo asho muuxxeebeeto neexo qabinena baach tuneyaan beetaa ikkonoomi iiqqoo qabinena beddaahaaniye getonee ? wonna qicee caanooch hechaabeeti 'isuzu' getteebeeti kaameelle(cattechina'o xalleexina'onaa saayilemechina'o doogen taan shuutiyaahote,hanaach beddaahaa ashee caanooch heechaabeetinaa dambaa quttoo giijjoo hakkimmi 'isuzu' getaa ceekkaabeeti kaameelleena) no hammaabeeti saatooch gijja macecho ikke baddi gaxooch buundeeti gommecho waanee macii bi beshemmona gijjaalleena'o dechenane muuxxee boono wodiibeeto! amoyich maaddee maabraatee pooloyichoommon neexoo qabinniti qoodooch-ikkonoomi iiqqee neexo qabinena!
no poolo gommi gaxoona gochecho bechiti baarizaafoonaa shaahimmi michi daggoona muxxeeniye bi besheebeeto. beshee guttaa qeyaan bi beetaa meni mixo yongoona woyee sheechoo hakkaane asho qeccetaa dihii keejjinnee qemooba bi kuxeebeeto. nowoo ikke qemon mabraatoona guttinnoonaa keejjinnee qemon manderoona maayoon shafaa maahonon,beehon,maahon,...dab.
oogeti maabraate hayiloyich ta beshiyemmi wocho ebine! hini kooreen kooraa ta ciichimmi wottoon taan neexaa ne kooriitoch naadoo neech beda, tunebani michi maacoona muuxxetaa becheeti poolee toommona besheebeeti keebilo amee gaacoonona imaache. naboo wotta ebi mixo dihigaata kuxoochee bi echemmi mooyo aalloone. ebi wotta no guudooch mabraatee iritoon deebiti nabeena'oochee ikkoone geto haakiyon. no yibbaatoo koote yibbatoo tuneyaache.ashi michi daggoona muuxxee beshiyoo ebi michi doono dichi gaachiyaachemmoomoch bare gommona yaaphee wuroon xu'o bi tunetoch shalligeeba!

Posted By: KUMILACHEW GEBREMESKEL AMBO

One comment on “”qabino bi muuxxemmon genjoo bi capphemmon”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: