Leave a comment

ANDICHI GEEXETE!


Indechoochee qeexxooch-aachoo shashe iinne?
Ikke gattee kasho – keyaa geece inne?
Baatee shasho kemii-daakki gedde iinne?
Batti womona- gennee tune iinne?
Ta gaboo tunaaye-neechon tunebe
Taanna echaaye- domba bekkebe
Giraamo ambicho-waamoochi qaawinne?
Gijjoochi gaabbaaye –gishee gijjee tone?
Shagaamo ambicho- qannoochi tifenne?
Shataano yitaano-ne gummeton gete
Aachoommi qettoo- xalla bekkaaye
Aachoo qaatibee -coomoo kotaaye
Gattoo aaxxaaye- sheefittottebe
Gaboo echemmoyee- waanjoo shookkebe
Niibeechi keqqaache- bi bottoo tiishebe
Niiyaa ta iitiyee -gisheyee beshiye
Magedo gaahaa -kichaa duppebe
Maco andamikkeeshe-heewanine mace
Emmisho ta bagoon-maahoo ciichibe
Ebiichaa gaacaano -bi gijjoo qitibe
Showoo Ta kemaa-gijjoo danebe
Shoobotte hami shimebe -xiboochi shage
Xiriitto kemaa-gisheechi bede
Xiqqo bi aachooni kuxe
Gishee danechaa -bulli aallebe
Gijjoo ciirebe –aalle dobebe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: