Leave a comment

EBIYANI SHOODO!


MAADDA

Bushittinee damoon
Bungoommi malletoon
Diqqoona ciinni’i
Diqqoona shunni’i
Diqqoona shooddiye.

KEEJJE SAATOOCH

Bare shuunoon qajjii-areen aatiriye
Baroo daamoyeena-ii’I shalligiye
Ebi nare achoon
Ebi bushe damoon
Bi ikeeti yeshi
Bi bullo tuniya
Oogeton qiiccehe
Okk’achi wocciye

SHIRITTE SAATOOCH

Biini danee diggii
Bi du’oon qoodiye
Areyoo shunnahan
Aroyoo emiriye
[ebina bi bullo tunii’i]
Dengich qeejjii tiijjii
Deshee damba wochii
Koferee kaachiye
Koppe’ii duubbiye
Mulleechi shigoona
Mulloochee qaaweeton
Mulloommon tuniihe.

YIIXIYE SAATOOCH

Aannee mooyo ubba
Andi shaddee waahe
Aache maacoon yechaa
Aree yeqqaefahan
Yeqqefoon shiyahan
Yechaa badiriyan
Bi bushoon shiimaabee
Bi achoon battahan
Aaco waammoo waati
Aroobee bi halloo
Andi shuuqqii waahe
Shoofi shoofe achoo
Shoofi shoofe niroo
Shoccelloo kechiye
Magi bushee dichoo
Maaxo kexon yesho
Maayemmon qannayoo
Cufoo biini shaahii’i
Cuko biin kichiye
Wonnee xalle achoo
Wonnee bushe damoo
Wohoocheee ceeggi’i
Wobote iibeeto
Aafichoyee barii
Andi shaddee waa’i
Wohot…..ikibot…
Wocot…okk-giddebot
Ishichoon kottiye
Illa beddiye iye.

XUM
Ebina ciige’i
Ebina shixxi’i
Gennaa baarimoocha-busheebeena iye
Gene gennoon tiiqqo-taanna echebeye.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: