Archive | July 10, 2018

You are browsing the site archives by date.

ለመላው የካፋ አከባቢ ነዋሪዎች በሙሉ


ለመላው የካፋ አከባቢ ነዋሪዎች በሙሉ ከደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝብ ሕብረት በአሁን ወቅት የካፋ አከባቢ ሕብረተሰብ በብዙ ቦታዎች የፍትህ ጥያቄ በማንሳት የተጠናከረ ትግል በማካሄድ ላይ ይገኛል:: ሆኖም ትግሉ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ እንዳያመራ ሁሉም የሕብረተሰቡ አካላት ጥንቃቄ በተሞላና አስተዋይነት በታከለበት ወደተፈለገው ፍትህ ጥያቄ መሥመሩን ሳይስት እንድቀጥል በአንድነት መንፈስ መሥራት ያስፈልጋል:: ይህንንም አጋጣሚ በመጠቀም የሕዝቡን ሰላም ለማደፍረስ ከሚሯሯጡ የቀን […]