29 Comments

Kaffiinono


 1. :- nati daggoch beet agane nao’ Kafina.

  starting from September

  keelli, keellawuddi, shashikeebi, magadayaadi, magraqaaphi, dongallebi bojjigixaani, yangixaphishi, diiyi, duudi, guddi, ceeci, cindi,

  :- shabatoch beet dece na’o kafina.

  tachaya, taakkiya, aakkera, addama, michidekka, bushashambata, oogishambata.

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  HOXEYAAHIN!
  Girechone iyaa
  Giishii ta ciinneto
  Yeexeroone iyaa
  Yeellii ta naaggeto
  Tayee decho tunii
  Tappaa ta toreto
  Cooqqiraa bin cudooch
  Coodooch ta beetena
  Andi yexee kechii
  Ashottee neexehe
  Wonna ta hoxeto
  Wochii taan hoxehe!!
  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
  MOOSHENO
  Shachewete shiiqqe
  Shaacaabeete taande
  Noyaanani wonna
  Noondee nooch maanjimmo
  Shachewoo noon qaaqqii
  Shaacoo koyeebeetaa
  Tuggimi tii kaare
  Tukemminee iyaa
  Aachaa no shachewoon
  Aalliyaa no shaacoon
  Maacoohi geddachaa
  Manjaa mooshenachaa
  Nooni shiyet indeen
  No echo qayiga
  No manoo maabeetaa
  No shokkoon kotega
  Cudo no kookkoona
  Cupphimii ceennichaa
  Cuchaa shachoo buroon
  Cuuqqaa manjayiga
  Miyaanoon
  Micheton
  Uyaanoon
  Ucheton
  Geto no doyiga
  Gettaa no wochiga
  Ebiichee tiitona-noochi waammi iritooch
  Eeno bedaan beetaa-no qitimmi qitooch
  [yeerichon miixebot,]
  Noondeenee gondeti,
  Noonee noon wuxito?
  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  Wochii beemo maggetaana
  Wonnee beemon gabaa eeppo
  Abo no dunne shaahoocho
  Aahoona beshiyaanoocho
  Abo no dunne shaahoocho
  Aange tojjee sharaatoocho
  Abo no dunne shaahoocho
  Andi beddaahaa beda nooch
  Bobboo machi geendee goodo
  Boreheechi qeyi gofo
  Shakkoonaa sheexxoona gofo
  Shaggee xiixxee doollee gollo
  Shasho mocere no gaanno
  Gaamee waatoch aqqe kasho
  Gaahee beeyaa gaawe gofo
  Abo no dunne shaahoocho
  Amihoo xiqqiyaanoocho
  Abo no dunne shaahoocho
  Andi beddahaa beda nooch.
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  QACCEMMOO BESHETAA,Neexebee kashoona
  Ne xiboon gaacani
  Qitimmona garoo
  Qitee tiijjaanoone!
  Iriteeton shaggii
  Iibareyooyani
  Wotta biiyehooba
  Wodiyooch qiiccoyani
  Kephetaa showoona
  Keejjirooch giimmona
  Benee gedee eefo
  Bettii getee qico
  Haggii maashee toommooch
  Hachii gutee xogoo
  Kephree dubenoon- maggebe getonee?
  Kewuci shaawushoon -baaniibe getonee?
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  GIYOO BAADANGIYOO
  Gonde mooyo shagaa
  Goonoo koyigaata
  Xugoona xaqqoonoch
  Xumi kubbi cooxoch
  Kishee wotteyaano
  Kiillii echeyaano
  Amo shaggite iyii
  Aatirimmo giyoo
  Asho bulliyoo giyoo
  Giyoo bulli giyoo
  Giyoo baadangiyoo
  Shoodoochee wokki’i
  Showoo maaceet nuuchoon
  Yeepphiibee wochimmo
  Yechi’i shuniimmo
  Ebiyoo baa giyoo
  Echo baa dangiyoo
  Biichi beeton qoodii
  Biich aalleton deqqii
  Emirooba tookkii
  Eefooba ikkottee
  Echee iibaareemmo
  Ebiyoo bulla giyoo
  Echo baa dangiyoo
  Dachii tefoon huushii
  Danehooba xibee
  Aallehooba wokkii
  Aafoon qeriibeeto
  Ebiyoo bulla giyoo
  Ebiyoo baa xiboo
  Ashi be’inooyich
  Ama getteete iyii
  Bunee ikke xeereen
  Bungee ikke aafeen
  Ashi giyittino
  Ataalee’I uyo
  Aallehooba ikoo
  Ebinee giyittino
  Ee bi muddoo dooge!
  Sheexaanoo bii giye
  Sheefitto biiyexe!
  GIYOO BAADANGIYOO<br /><br /><br />
Gonde mooyo shagaa<br /><br /><br />
Goonoo koyigaata<br /><br /><br />
  Xugoona xaqqoonoch<br /><br /><br />
  Xumi kubbi cooxoch<br /><br /><br />
Kishee wotteyaano<br /><br /><br />
Kiillii echeyaano<br /><br /><br />
  Amo shaggite iyii<br /><br /><br />
  Aatirimmo giyoo<br /><br /><br />
  Asho bulliyoo giyoo<br /><br /><br />
Giyoo bulli giyoo<br /><br /><br />
Giyoo baadangiyoo<br /><br /><br />
  Shoodoochee wokki’i<br /><br /><br />
  Showoo maaceet nuuchoon<br /><br /><br />
Yeepphiibee wochimmo<br /><br /><br />
Yechi'i shuniimmo<br /><br /><br />
  Ebiyoo baa giyoo<br /><br /><br />
  Echo baa dangiyoo<br /><br /><br />
Biichi beeton qoodii<br /><br /><br />
Biich aalleton deqqii<br /><br /><br />
  Emirooba tookkii<br /><br /><br />
  Eefooba ikkottee<br /><br /><br />
Echee iibaareemmo<br /><br /><br />
Ebiyoo bulla giyoo<br /><br /><br />
Echo baa dangiyoo<br /><br /><br />
  Dachii tefoon huushii<br /><br /><br />
  Danehooba xibee<br /><br /><br />
Aallehooba wokkii<br /><br /><br />
Aafoon qeriibeeto<br /><br /><br />
  Ebiyoo bulla giyoo<br /><br /><br />
  Ebiyoo baa xiboo<br /><br /><br />
Ashi be’inooyich<br /><br /><br />
Ama getteete iyii<br /><br /><br />
  Bunee ikke xeereen<br /><br /><br />
  Bungee ikke aafeen<br /><br /><br />
Ashi giyittino<br /><br /><br />
Ataalee’I uyo<br /><br /><br />
Aallehooba ikoo<br /><br /><br />
  Ebinee giyittino<br /><br /><br />
  Ee bi muddoo dooge!<br /><br /><br />
Sheexaanoo bii giye<br /><br /><br />
Sheefitto biiyexe!
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  QOOPHOWoddii miiccaahote
  Wotta qajjaahote
  Hanaach ixi miici
  Haawutteree geecci
  Budo batte tonge
  Bulla doommaahote
  Sheeri itto gashoon
  Sheeyitoon echiibot[ciinaan ittoshinee?]Qeqeqqee
  Qeqqichiii
  Miiccit asheena’on
  Miicci miicci genjooch
  Miccit asheena’on
  Aafoochee
  Acimoon-torolliitina’on!!

  QOOPHO</p><br /><br />
<p>Woddii miiccaahote<br /><br /><br />
Wotta qajjaahote<br /><br /><br />
   Hanaach ixi miici<br /><br /><br />
   Haawutteree geecci<br /><br /><br />
Budo batte tonge<br /><br /><br />
Bulla doommaahote<br /><br /><br />
   Sheeri itto gashoon<br /><br /><br />
   Sheeyitoon echiibot</p><br /><br />
<p>[ciinaan ittoshinee?]</p><br /><br />
<p>  Qeqeqqee<br /><br /><br />
  Qeqqichiii<br /><br /><br />
     Miiccit asheena'on<br /><br /><br />
     Miicci miicci genjooch<br /><br /><br />
     Miccit asheena'on<br /><br /><br />
 Aafoochee<br /><br /><br />
 Acimoon-torolliitina'on!!
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  TOPHEYOO
  Woonnaniyee wone,
  Wodde yage goorooch.
  Arii’i wochimmo
  Aachoo wojjaa hambe
  [getoochee tiitona]
  Girecho bushoonaa
  Gijjecho bushoona
  Topheypoo qannayaa
  Topheeheete wone.
  ‘ Balloonaa aachoona-ambichoone?’ getaa
  Batti batt echeeti -gaannechochi bushoo
  Balloonaa aachoona-amishee gijjoone?
  Baroo qayaa kiihoch-bunoochi bedaache
  Baatooch ta neexxemmi- caammoo kemeyaache
  Guttinnooch echeeti- girechochi bushoo
  Guudii bi hidditon -ishichii wochiye
  Balloonaa aachoona -nimmene gijjoone
  Ballee dambee aahoon- nooch hicon hakkiye
  Taabbich kootaa shuroon
  Taandich teetiroonoon
  Taachoo doyee qiicoon
  Kechi daggi du’oon
  Kechee maachi iritoon
  Hakkoo nooch hakkiye
  Haakichii echehe
  Balloonaa aachoona
  Ballaachoo tunehe
  Ii’I girechocho
  Iberoo wochiye.
  [wone.]
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  Gayee tiisho-Gaboogin ta shunaa
  Gaboogi taan shunaa
  Koceyaa boyeyaa
  Kotaa Echeya’a
  Dabbeyaa no hamaa
  Damoo no baccetaa
  Shooddaa ta bin shunaa
  Shooddete bi getaa
  Itti busheen shaagget-maaroo teachi gadit
  Illa daaggi shuni-naachittinoon kotit
  Showooch qebonayaa
  Shoobon ta daachiitaa
  Gayoon bi tiichitoch
  Gattee nummoo’yone
  Gattoona aakkaa shaddaa
  Gaboogi kechaane
  Eechi ta naachemmon-yooroo biin naachebe
  Eboommi abboona-taani da’iyaaye!!
  Photo: Gayee tiisho-</p><br /><br /><br /><br />
<p>Gaboogin ta shunaa<br /><br /><br /><br /><br />
Gaboogi taan shunaa<br /><br /><br /><br /><br />
   Koceyaa boyeyaa<br /><br /><br /><br /><br />
   Kotaa Echeya’a<br /><br /><br /><br /><br />
Dabbeyaa no hamaa<br /><br /><br /><br /><br />
Damoo no baccetaa<br /><br /><br /><br /><br />
   Shooddaa ta bin shunaa<br /><br /><br /><br /><br />
   Shooddete bi getaa<br /><br /><br /><br /><br />
Itti busheen shaagget-maaroo teachi gadit<br /><br /><br /><br /><br />
Illa daaggi shuni-naachittinoon kotit<br /><br /><br /><br /><br />
   Showooch qebonayaa<br /><br /><br /><br /><br />
   Shoobon ta daachiitaa<br /><br /><br /><br /><br />
Gayoon bi tiichitoch<br /><br /><br /><br /><br />
Gattee nummoo’yone<br /><br /><br /><br /><br />
   Gattoona aakkaa shaddaa<br /><br /><br /><br /><br />
   Gaboogi  kechaane<br /><br /><br /><br /><br />
Eechi ta naachemmon-yooroo biin naachebe<br /><br /><br /><br /><br />
Eboommi abboona-taani da’iyaaye!!
  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  Maraaki- mandiyahan
  Mandiyaa -qajjahan
  Qajjaa -qallayiyan
  Qallayaa -ceeggahan
  Ceeggaa- ceqennahan
  Ceqennaa- giishiihan
  Giishii’aa- gittiihan
  Gittiyaa- naaggahan
  Ebi taan- eefiihe
  Eefii taan -ganiihe
  Wodereen -ka’oochee
  Woccaa- koppayiyo
  Ta muccetoyee guuta
  Taaqqebona – iyo
  Meenna biittaa- tiyaa
  Meello beetooch -hammo
  Kaqqaa
  Kaccayiyo
  Kashoon aalliya iyo
  Miiccahan,
  Mixi miiccahan
  Miiccaa qeqeqqahan
  Micho neeni yexe-iyaa taan uppahan
  Mishiraachoon gettaa-ta kashoon qiddahan.
  Maacheeyoch,
  Maacheeyochi ikkeenee?
  Maraakiyochi aacheenee?
  Aachee bireweenee
  Ashoyee besheenee
  Aallaanee neech baree?
  Woderee ayiniyan-ayinaa tuummahan
  Wotta kex-keximaa -ta mooyon miiccahan
  Woddelle bushottaa –eciyoo kichiyan
  Wochaa kaccoon biichaa -showa taan kindiihan.
  Boyaa taan kaaraa
  Boochoon malletahanMeello,
  Meelo meeno tahee
  Ashottee neexehe
  Ariyaachine mano-neen boyebonayaye
  Miicii guutii ga’ee
  Miqqechii kindiihe!
  Photo: Maraaki- mandiyahan<br /><br /><br /><br /><br />
Mandiyaa -qajjahan<br /><br /><br /><br /><br />
  Qajjaa -qallayiyan<br /><br /><br /><br /><br />
  Qallayaa -ceeggahan<br /><br /><br /><br /><br />
Ceeggaa- ceqennahan<br /><br /><br /><br /><br />
Ceqennaa- giishiihan<br /><br /><br /><br /><br />
  Giishii’aa- gittiihan<br /><br /><br /><br /><br />
  Gittiyaa- naaggahan<br /><br /><br /><br /><br />
Ebi taan- eefiihe<br /><br /><br /><br /><br />
Eefii taan -ganiihe<br /><br /><br /><br /><br />
  Wodereen -ka’oochee<br /><br /><br /><br /><br />
  Woccaa- koppayiyo<br /><br /><br /><br /><br />
Ta muccetoyee guuta<br /><br /><br /><br /><br />
Taaqqebona - iyo<br /><br /><br /><br /><br />
   Meenna biittaa- tiyaa<br /><br /><br /><br /><br />
   Meello beetooch -hammo<br /><br /><br /><br /><br />
Kaqqaa<br /><br /><br /><br /><br />
Kaccayiyo<br /><br /><br /><br /><br />
Kashoon aalliya iyo<br /><br /><br /><br /><br />
   Miiccahan,<br /><br /><br /><br /><br />
   Mixi miiccahan<br /><br /><br /><br /><br />
   Miiccaa qeqeqqahan<br /><br /><br /><br /><br />
   Micho neeni yexe-iyaa taan uppahan<br /><br /><br /><br /><br />
   Mishiraachoon gettaa-ta kashoon qiddahan.<br /><br /><br /><br /><br />
Maacheeyoch,<br /><br /><br /><br /><br />
Maacheeyochi ikkeenee?<br /><br /><br /><br /><br />
Maraakiyochi aacheenee?<br /><br /><br /><br /><br />
  Aachee bireweenee<br /><br /><br /><br /><br />
  Ashoyee besheenee<br /><br /><br /><br /><br />
  Aallaanee neech baree?<br /><br /><br /><br /><br />
Woderee ayiniyan-ayinaa tuummahan<br /><br /><br /><br /><br />
Wotta kex-keximaa -ta mooyon miiccahan<br /><br /><br /><br /><br />
   Woddelle bushottaa –eciyoo kichiyan<br /><br /><br /><br /><br />
   Wochaa kaccoon biichaa -showa taan kindiihan.<br /><br /><br /><br /><br />
Boyaa taan kaaraa<br /><br /><br /><br /><br />
Boochoon malletahan</p><br /><br /><br /><br />
<p>    Meello,<br /><br /><br /><br /><br />
   Meelo meeno tahee<br /><br /><br /><br /><br />
   Ashottee neexehe<br /><br /><br /><br /><br />
   Ariyaachine mano-neen boyebonayaye<br /><br /><br /><br /><br />
Miicii guutii ga’ee<br /><br /><br /><br /><br />
Miqqechii kindiihe!
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
  Wonnaniye wone
  Wodde yage goorooch
  Daaheraa maahe’ii -nuuchoo tuneheete
  Dabbi xaa’ooch hammii- cooxo wuxiyeete.
  Daaheroo eb meenon-keejje beera qoodii
  Dareshoon tigicii -getoo shuurikkiibee
  Illa coochi taatoo -ta tunoon ariihin
  Ikke koto ebich- ta bullee meenone
  Guuddaa neenna tookkaa –yullaa ta wuxitoch
  Guttinneexi koto- andoo ta meenone
  Qayi arii beshe -keejjinnoon teach imbe
  Qayo ne qayiga -ne qello ariibe.
  Photo: Wonnaniye wone<br /><br /><br /><br /><br />
Wodde yage goorooch<br /><br /><br /><br /><br />
   Daaheraa maahe’ii -nuuchoo tuneheete<br /><br /><br /><br /><br />
   Dabbi xaa’ooch hammii- cooxo wuxiyeete.<br /><br /><br /><br /><br />
Daaheroo eb meenon-keejje beera qoodii<br /><br /><br /><br /><br />
Dareshoon tigicii -getoo shuurikkiibee<br /><br /><br /><br /><br />
   Illa coochi taatoo -ta tunoon ariihin<br /><br /><br /><br /><br />
   Ikke koto ebich- ta bullee meenone<br /><br /><br /><br /><br />
Guuddaa neenna tookkaa –yullaa ta wuxitoch<br /><br /><br /><br /><br />
Guttinneexi koto- andoo ta meenone<br /><br /><br /><br /><br />
    Qayi arii beshe -keejjinnoon teach imbe<br /><br /><br /><br /><br />
    Qayo ne qayiga -ne qello ariibe.
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  eefooch hammenne? getona ahso ittin bi echemmona itti immaabeeti wochoo amoone? wodde ta nuucheena’o immiibeeti wochoo worganikkimmone. ikkikkeena’o iberoo hami acimo kichi eeppaniyee qaajja? bareena’o wotta gurmaashoo aabichii eefooch hammimmone? ….dab getone boono wochiibeeto!
  ta shalligoochaa eeppi kexooch hammii’i tii eefaano womoyee woyee miicoyee hamaano qayo gaawe mooyone. hamo echeyaachemmo tunegaata gaawichii hiiccii eefo. muddoona noonoona aaco shekiremmooch beddaahaa tiittee eefo! iberoon ta gettaabeeto! diqqich cooqqiriiniye geti daammaahote!
  eeppikexooch hammichii eefaano wotto doonjoyee gennoona shixxiihe! eeppichii tii shoosheyaanoon eefo andoo gennoona shixxiihe!
  mooyoochee eke feesbuuko gaacheebeeti geenni daggoochee shooshoon hakkiibeeto kishoon tiijjiba! no spoonsero tune kaaseettoona kichemmo noone!
  shoosheyaano eeppiibeeti gennoon..?
  Photo: eefooch hammenne? getona ahso ittin bi echemmona itti immaabeeti wochoo amoone? wodde ta nuucheena'o immiibeeti wochoo worganikkimmone. ikkikkeena'o iberoo hami acimo kichi eeppaniyee qaajja? bareena'o wotta gurmaashoo aabichii eefooch hammimmone? ....dab getone boono wochiibeeto!<br /><br /><br /><br /><br />
ta shalligoochaa eeppi kexooch hammii'i tii eefaano womoyee woyee miicoyee hamaano qayo gaawe mooyone. hamo echeyaachemmo tunegaata gaawichii hiiccii eefo. muddoona noonoona aaco shekiremmooch beddaahaa tiittee eefo! iberoon ta gettaabeeto! diqqich cooqqiriiniye geti daammaahote!<br /><br /><br /><br /><br />
eeppikexooch hammichii eefaano wotto doonjoyee gennoona shixxiihe! eeppichii tii shoosheyaanoon eefo andoo gennoona shixxiihe!<br /><br /><br /><br /><br />
mooyoochee eke feesbuuko gaacheebeeti geenni daggoochee shooshoon hakkiibeeto kishoon tiijjiba! no spoonsero tune kaaseettoona kichemmo noone!<br /><br /><br /><br /><br />
shoosheyaano eeppiibeeti gennoon..?
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________
  Ciinna ciinnaaqqa
  Ciinnaa ciinnaqqa
  Bi qelli yilloon
  Bi achee shaawon
  Gilibixo cungoon
  Gibiyee kotoon
  Muddoo kooraanoommon
  Mushi mushe baatoon
  Maceco bi gijjoon
  Macaa shasheet shashoon
  Qadoommi bi cungo
  Qapphe aaphe biyaa
  Shababo shullii’i
  Shaawii aafoon dookkaa
  Kotoochee tiya’aa-diqqoona tunii’a
  Kotaa shalligaano coomooni biicha’a
  Ciinni ciinni genjooch
  Ciinaafooni dooggo!!!!
  __________________________________________________________________________________________________________________________
  Ne achooni macheb-wochi wochi macheb
  Ne qoreddoonoo may-gommee kiino kichib
  Keno danemm gommon-kupphiree aatirib
  Kefoo nacce macoon-kachereeshoo huuteb
  Kella qanni keyi –baatoo haxi koteb
  Keyiree boochoochaa -gommechona bekkeb
  Immicoon tiishiree-ne gashoonoo koyeb
  Irijjoo damiyaahaa-wochi wochi koyeb
  Ikkoo qayigaata -baroon manjii yesheb
  Heeyooch keejje kaalloon-qelloon biishi shippeb
  Heeteb,neeni shiimeb-bare shuunoon neechib
  Heeraawoon aafoochee-halla wokkiyaahin
  Doyech ne gaatoo- shemmoon woddiyaahin
  Doyee mooyon neechi –doonji mooyo shemmeb
  Kexo dane gaata-amo neech aalleeshoch
  Keno yeshigaata-amo neech gireeshoch!!!!
  Photo: Ne achooni macheb-wochi wochi macheb<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Ne qoreddoonoo may-gommee kiino kichib<br /><br /><br /><br /><br /><br />
   Keno danemm gommon-kupphiree aatirib<br /><br /><br /><br /><br /><br />
   Kefoo nacce macoon-kachereeshoo huuteb<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Kella qanni keyi –baatoo haxi koteb<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Keyiree boochoochaa -gommechona bekkeb<br /><br /><br /><br /><br /><br />
   Immicoon tiishiree-ne gashoonoo koyeb<br /><br /><br /><br /><br /><br />
   Irijjoo damiyaahaa-wochi wochi koyeb<br /><br /><br /><br /><br /><br />
   Ikkoo qayigaata -baroon manjii yesheb<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Heeyooch keejje kaalloon-qelloon biishi shippeb<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Heeteb,neeni shiimeb-bare shuunoon neechib<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Heeraawoon  aafoochee-halla wokkiyaahin<br /><br /><br /><br /><br /><br />
   Doyech ne gaatoo- shemmoon woddiyaahin<br /><br /><br /><br /><br /><br />
   Doyee mooyon neechi –doonji mooyo shemmeb<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Kexo dane gaata-amo neech aalleeshoch<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Keno yeshigaata-amo neech gireeshoch!!!!
  _______________________________________________________________________________________________________________________
  Kochi gureen dufi- buchich awurebot
  Kookkoochee aaphiree -eke maanji begot
  Buchi beeti kexooch-bare aaboon hambot
  Bukkii bare ashoon –bi yoohon qayebot
  Itto aree hillooch
  Iibboo tune shagot
  Woci itto baatoon-buchi shiiqqemmone
  Wonnee kochi keroon-hiishoo qoccemmone
  Okk-hacha geti -ceero wuccemmone
  Oogiyee ittoshin- iibbii deejjemmone
  Itto deggit asho-wochi deggemmone
  Ikke aaboon shagi hiishoo qoccemmone.
  Photo: Kochi gureen dufi- buchich awurebot<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Kookkoochee aaphiree -eke maanji begot<br /><br /><br /><br /><br /><br />
  Buchi beeti kexooch-bare aaboon hambot<br /><br /><br /><br /><br /><br />
  Bukkii bare ashoon –bi yoohon qayebot<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Itto aree hillooch<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Iibboo tune shagot<br /><br /><br /><br /><br /><br />
  Woci itto baatoon-buchi shiiqqemmone<br /><br /><br /><br /><br /><br />
  Wonnee kochi keroon-hiishoo qoccemmone<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Okk-hacha geti -ceero wuccemmone<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Oogiyee ittoshin- iibbii deejjemmone<br /><br /><br /><br /><br /><br />
  Itto deggit asho-wochi deggemmone<br /><br /><br /><br /><br /><br />
  Ikke aaboon shagi hiishoo qoccemmone.

  ______________________________________________________________________________________________________________________

  Guutte nuuchoo kaaree
  Gumboon tiijjigaata
  Shotte gutta bayi
  Shoobi gaachebani
  Ikkoon borixxichii
  Ikkoon deggii neechoo
  Ne magi guudiyee
  Neenoo daakkemmone
  Wutiri gaadiyee
  Wuchii yechemmone
  Aalli naboocha ii
  Ashi mooyooch gimo
  Gubbi shunehooba
  Guttoo ikkehooba
  Shiqqoo neen tuniyee-baddi kichemmone
  Shiicha ne gaacheto-wochi hoxemmone!!!

  ___________________________________________________________________________________________________________________________

  KAACO
  Nabaalloon kaaccaahin
  Nabechashoon tuneb
  Kobe mooyon yeshi
  Kootoona deggaahin
  Iberoona xibeb
  Iberooyich du’eb
  Amee gooroochona
  Aatona tuneba
  Beelloo magi neexeb
  Beete geti gaacheb
  Yeexeroochi aahoon
  Yeephi yeshiyaahin
  Dicoyich gaannoyich
  Diggooyich uumoyich
  Iberemmon qaawi
  Ikkotteyee xa’eeb
  Koni kayo gaata
  Kon-xekeroo gaata
  Koni diiqqo gaata
  Koni yango gaata
  Kofoon aacheroochee-xiishiree bariichib
  Kootoon iberoochee –sheqqiree woqqichib
  Illa andi kaaci,
  Iberoo mag neexeb!!
  Photo: KAACO<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Nabaalloon kaaccaahin<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Nabechashoon tuneb<br /><br /><br /><br /><br /><br />
   Kobe mooyon yeshi<br /><br /><br /><br /><br /><br />
   Kootoona deggaahin<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Iberoona xibeb<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Iberooyich du’eb<br /><br /><br /><br /><br /><br />
  Amee gooroochona<br /><br /><br /><br /><br /><br />
  Aatona tuneba<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Beelloo magi neexeb<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Beete geti gaacheb<br /><br /><br /><br /><br /><br />
  Yeexeroochi aahoon<br /><br /><br /><br /><br /><br />
  Yeephi yeshiyaahin<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Dicoyich gaannoyich<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Diggooyich uumoyich<br /><br /><br /><br /><br /><br />
  Iberemmon qaawi<br /><br /><br /><br /><br /><br />
  Ikkotteyee xa’eeb<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Koni kayo gaata<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Kon-xekeroo gaata<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Koni diiqqo gaata<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Koni yango gaata<br /><br /><br /><br /><br /><br />
  Kofoon aacheroochee-xiishiree bariichib<br /><br /><br /><br /><br /><br />
  Kootoon iberoochee –sheqqiree woqqichib<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Illa andi kaaci,<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Iberoo mag neexeb!!
  ____________________________________________________________________________________________________________________________
  ”bidino shiikehe-tiggo ciqqinniye,ne ditte gaatochi neen kone bajjito?”
  ..abow! worganikkimmi shoddee keemo.keemmaayi dihibon! eboommi engechina’one wonnee no qaabbechina’o. hini keemee wocho ittich amoon shaahiye? taach dabbimmi wochooniye bi beshiibeeto.
  ditte kichemmi noonaalle bidino bi hakkee wottoon shiikemmona, tiggo biich beetoommona ciqqinniye! neech beeton get! ne wuroone. nuggishoo immiti noonoon gaacheb.
  ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
  hannachi echeena’o. dabbimmi hoyooch ceechibit!
  1.orooree waamo yongoona kaaye,ogooge gennoo————
  a)nooraa kotebe
  b)doonjoona kaaye
  c)genni wuroon quyoyich boono hakkee wottoommon shuuraaro boonoshin qaawiihe
  d) ogooge gennoon ta ciinnemmona taan shattiihe
  2) noonoo beetto muddoo gonnexxo—————-
  a)aakkaa feesbuukkee toommooch bi footoon xogiye?
  b)noori kotiyaa tambi tumbo
  c)malleto mayaa uchiyaache
  d)meenna beshete?
  3)gaddi kechiye meni———————
  a)doogeni qeribot
  b)gataa doono beeggeesho
  c)gaayoo gaajjii daamena
  D) wochoo aalla
  ——————————————————————————————————————————————————————————————————————-
  ”bidino shiikehe-tiggo ciqqinniye,ne ditte gaatochi neen kone bajjito?”
  ..abow! worganikkimmi shoddee keemo.keemmaayi dihibon! eboommi engechina’one wonnee no qaabbechina’o. hini keemee wocho ittich amoon shaahiye? taach dabbimmi wochooniye bi beshiibeeto.
  ditte kichemmi noonaalle bidino bi hakkee wottoon shiikemmona, tiggo biich beetoommona ciqqinniye! neech beeton get! ne wuroone. nuggishoo immiti noonoon gaacheb.
  .,…………..,,,,,,,,,,,,,,,,,………………….,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,………………………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,………………………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……………………………………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………….
  ”…….Ee ta getoo koya!”
  dakkamii kexooch qeyiti geene niheenone wone. bo gutenee bushoo bo xaa’ooch kereeyee goyee xaa’oon bi gochemmoch wochoon beshiihone. ebi hajjeyoon gaawa ii’i daammiti bushoo goyoyich tunemmi qeemeexi showoon hammi dappii qannayichii waahe. bi niheeno waanee naadoon daamoch qaawiti bushoo’taabbo hanaach hammaa goyee xaa’oon qaannayachaa waate.’ getona riipoortoon giddiihe. niiheeno waayechii tii cikkii uddiyone. bare aaboon hammii maakkee wochichii waahe. andoo niheeno galletemmo qajjiyone. shookkichii waahe. cikkii uddiyone. shoccichii waa ripoortoon giddiihe.qaaremmo qajjiyone. qeccii ikke xaa’ooch kicichii waahe. eboommon minna kanna gettemmo aallehe. hammii buchii macoona xaanii deebiye!
  ebichi hilloochiye batt ”ta meeno aaye” getona bo cacheeto!
  ebi bi niheenochi mooyona worganeti bushoo’taabbo amoyich ebiyee aaf caacheyaano itti hanaach cacheette?” getona echehe.
  ta bushoocho tuusha’aan toonoone,neen shiitona, and cacheyemmo taane .
  dafoobeechochi ta getoo koye
  maakkoobeechoch ta meeno aaye
  wochaa ne itoch ta maraatebona
  shoohoobechochoo ta getoo koye
  shocoobeechoch ta ganoo qaye
  ne qeccetoch ta aayona
  ne buchetoch, ne shaaggaa deebetoch ne nihoo qitibe..ne keroon ne bushoo waanee danebe getona diiri’ii tii, ebiyee aaf cacheyaanoon ta qajjeto tuusha’aan toonoone. goyee xaa’oon qannayoo daachoon daniyaache. gocheyaano bi duppegaata baade yulloone. maakkechii wochoo qayigaaata,wochichii shooho qayigaata,shookkichii shoco qayigaata,aafemmona qecaanoon dufigaata, qecci’ii tii gooroona buchii giijjoo qayigaaata daachaalli shuunoone bi tunemmo. illa ebichiye ta bushooch neen cacheyeemmon ta qajjeto. bo bushoo baroon shuummi’i tii bo sheenooch kotiihone
  ”ebicha ii’aaniye-yaaraa qapphetaache iyaa ho’aa ta ito
  ”ebicha ii’aaniye -yesho ciigetaache iyaa tiqqaa ta ito” getona giraarimminone wone. tochi geenebe xooroon wushoo hakkimmi hospitaaloon hage,xoreen wodiiyee shaage geti itto diiremmo tuno taach bekkehe!
  wocho!
  yamoo gaawetone.kupph bede mooyone. gawaatiyaane yamoo no giidoon,no gijjoonaa no gooroon duubiyoyee beshetaa amee gaacoonona imaache!
  bune buchichoon bechoo emirikkimmone. ripportoon geddii naadee de’o baach gaacaache! shiimee wodii’i gaacooch bechoo diireeti shuuraaroone.
  baakke kexon hagote getona gochechon shuuniyoo emirikkiye. baakkoo giyaano echemmona hakketi kexo wochii tiishaa qaaqqooch shookkemmona no mullon ayinee toommoch duppiye!
  no guudee goyee uumiyee beeroocho! gaawaateyaani yamoon yamoona gochechon xuuxiyooye gawaateyeemmon yamaa ne immo gaata noon michiihe
  illa aree hillochiye ”ee ta getoona koye no gettemmo!”
  .,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  2)bi gisheen shunnito—————–iye wone.
  a) bare gennoon bi qaawiibeeto sheexaanoo biin yechi’iiniyee amoone?
  b)gubbooch mi’ee gabiya hammiye
  c)bi abboo xoroon shummiye
  d)bi amaatee baatoon machiihe
  3)sheqoo qecaan bee——————- iye wone
  a) tulloo kemma moojjiyone
  b)dafo qolloone
  c)afoo afoone
  d)yee’iyoon goyee uumiyecho magee deebiyone
  4)binnoo ooge’i———————– iye wone
  a)chaayinee shuroon keexxiye
  b)aakkaa shixxiihe
  c)shu’oon qulliyaache
  d)kotoon tiichiye
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  gumo taan guchiihe
  guchii ishikkiye
  kafi diccemmine
  kaama dambemmine
  gare xalle aaco
  gafa ceennemmone
  maccoo goyi wodi
  maayee michemmone
  mabraatoon aaxxiitaa
  manderoo bekkemmone
  gommo aalli xaa’oo
  goyaa kechemmone
  ishi ta gumo bulli
  iberoo tunemmoch
  ittoshiyoo de’o! getote.
  ittoshi bullichi deebe!
  ishi ta gumo bulli
  iberoo tunemmoch
  xu’i yullayiree
  xuccoon wushiibone!(100 kaalloon)
  ———————————————————————————————————————————————————————————-
  Hini keemo beshiibeeti wocho amoone?
  Woddii miiccaahote
  Wotta qajjaahote.
  Hanaach ixi miici
  Haawutteree geecci
  Budo batte tonge
  Bulla doommaahote!
  Sheeri itto gashoon
  Sheeyitoon echiibot.[ciinaan ittoshinee?]Qeqeqqee
  Qeqqichiii
  Miiccit asheena’on
  Miicci miicci genjooch
  Miccit asheena’on
  Aafoochee
  Acimoon-torolliitina’on!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  EBIYOO BEEMO!

  Manderoona shuunaa
  Manderoona kichaa
  Manderoona shafaa
  Mayo dukkaa qapphaa
  Qaaqqii maaco biiyaa
  Qapheroo cufiyaa
  Shukkaaro aaxxenoo
  Shukkaaraallo uchaa
  Beete bi oogoona
  Beda biichi naadoo
  Shachewoochoo gabaach
  Shaacoochoo aaxxiyaach
  Gafetee ikke bungoon
  Gaawaa gawuchachaa
  Kote aacoochee waaton
  Kobbee ikko yeeraa
  Bushiishoo eefenoo
  Buchina shatiyaa
  Aqqoo qewiitenoo
  Aaboon kechaa kachaa
  Gaboo qabinenoo
  Gabiyoochee heechaa
  Beete bi oogoona
  Beete bi shigoona
  Beda biichi naadoo!!!
  ———————————————————————————————————————
  sheeshinaa denina!
  sheeshi getteyaabeti ureenaa deni getteebeeti uroona kenaa mecheena’one wone! tunebani ishin ta gettemmona diqqich ”eke boono shaageeti miixee worqato beegaata deebe?” geti echiyaahit!
  echii shaagee boono beetaa ikke maaddoon deni sheeshin tiqqete tiqqete dufaache getona iritoo bekkihe. no mooyoochee, tiqqete tiqqete dufaache geto iritee bekkiyoonee shoodee bekkiyoone? eke shaaggitina’o itto temokkiroo beegaata qoodibot
  ebina du’eti sheeshi keemo koccaa shoddahan. deniyoo bi hillooch dabbii keemoona shoddehe. dabbimmon!
  ne gattoo areddete deno tibe- daakki areddebe sheeshe qaye
  ne gaashoon tuufo maate deno tibe-daakki tuufo mame sheshe qaye!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,iiccee mookko
  ikke aaboon iiccoo gimbee gujjooch beechii dugilla qettoo wochi’i showooch bi ciinnaahaa kechi doono goomo hallii xogiibeete. ebichee keyo maggoo bi tunoon digeneti iiccoo ishikkii mookkehe.
  shelee gembekkoo xogite
  shellee shinaatoon hachite
  araaraa guummochite
  ajja caariqqoochochite
  (hiniichee ta wodigaata,)
  emoo eddochi eddeyee
  eppoo gumbochi gumbeyee
  itti goroochaa tiikkishoo caphon. waayehone! getotan!

 2. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 3. TA AATA QAAWITOTE?
 4. Ta aata qaawitote
  Taan neyan qaawiti
  Achoo qeeccimmona
  Abbaawii bi immona
  Tii shababo gufii
  Tiphebe bi immona
  Aroo yaanii waataa
  Achoo ne bekkiitaa
  Aqqayii bi getaa
  Gabexoon kewuccii-yaroo gaakkimmona
  Gabbii taan ne maacooch-yeeri hallimmona
  Aache maaco beshee
  Ageno haddeetaa
  Asho ta tunetaa
  Aakkaa taan matinne?
  Gochee tiishocha’a
  Gommooch awurenne?
  Ta gooroo bedaano- maachi taan kichinne?
  Taanoomm-kashech-mooyon- iiccooyee giishiinne?
  Qallayaa hoxa’a -ebin taa tuniinne 
  Qashee kechi oppooch-geecha’aa duppene?
  Ta aata qaawitote?
  Taan neyan qaawiti.
  Meqqeqqoon gediree attoon ne qooxene
  Meeti axaaxoochee –neeqidde neyaane.
  Indene adera
  Ikke mooyo geton
  Taateyoo qeyahan
  Taatoyoo qeyiye
  Dangiyo tuneba-shunneyoo shuuneehan
  Daaheroo tuneba-kunaaneyoo tuniihan
  Ne tuniiti mooyoch
  Neen gondooch haddaache
  Meqqeqqee ne qayoch
  Meeto itt-batoye!
  Hiicciibee acimoon –ebin neech gettito
  Hinare koorichoon- taande neech koorito
  Asho tuneesho duubee
  Atto ne uyaa kechit
  Aaxxe ne bushoone.
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  ADDAAMI
  Bi doshee qeeco -qaaqqooni kayona
  Bi daaggi shooqaa –sheenoochi heeyona
  Baabbiri taanoo -shuuri qechibuya
  Bayaanoonoo-de’e qeejjibuya
  Shiiqqeree taanne-huushishoo -shumbona
  Shiichiiree gabiyee -daggi –guudona
  Shiimoona yeshi -heete – qeejjibona
  Imbittineenoo-bi yundeen- ciinona
  Inde mooyiichoo -aneechi -shagona
  Maccillaatoonoo-gaxxoochi -bedona
  Maaci giichishoo-shuuri –ciixebona 78.

  HEEWAANI

  Keno bin tuni-i mechee- tunebona
  Keejjaa maanjiree- heete- shiimebona
  Taacho tuniiree- bullochibona
  Taane neecho biyaa waayebona
  Yajjino shaahe -ture genje- neexoon
  Yatochi ga’ii –wuqqishoo- shumbona
  Gibiyoo yeshi- biyaa -geecibona
  Giddiree tiphe –biyaa- wodibona
  Ta gutte doshoo- qechi -giijjibona
  Taanne qapheree –uchi- uyona!

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  EBIYANI SHOODO!

  MAADDA

  Bushittinee damoon

  Bungoommi malletoon

  Diqqoona ciinni’i

  Diqqoona shunni’i

  Diqqoona shooddiye. 

   

  KEEJJE SAATOOCH

  Bare shuunoon qajjii-areen aatiriye

  Baroo daamoyeena-ii’I shalligiye

  Ebi nare achoon

  Ebi bushe damoon

  Bi ikeeti yeshi

  Bi bullo tuniya

  Oogeton qiiccehe

  Okk’achi wocciye

   

  SHIRITTE SAATOOCH 

  Biini danee diggii 84.

  Bi du’oon qoodiye

  Areyoo shunnahan

  Aroyoo emiriye

  [ebina bi bullo tunii’i]

  Dendich qeejjii tiijjii

  Deshee damba wochii

  Koferee kaachiye

  Koppe’ii duubbiye

  Mulleechi shigoona

  Mulloochee qaaweeton

  Mulloommon tuniihe.

  YIIXIYE SAATOOCH

  Aannee mooyo ubba

  Andi shaddee waahe

  Aache maacoon yechaa

  Aree yeqqaefahan

  Yeqqefoon shiyahan

  Yechaa badiriyan

  Bi bushoon shiimaabee

  Bi achoon battahan

  Aaco waammoo waati

  Aroobee bi halloo

  Andi shuuqqii waahe 

  Shoofi shoofe achoo

  Shoofi shoofe niroo

  Shoccelloo kechiye

  Magi bushee dichoo

  Maaxo kexon yesho

  Maayemmon qannayoo

  Cufoo biini shaahii’i

  Cuko biin kichiye

  Wonnee xalle achoo

  Wonnee bushe damoo

  Wohoocheee ceeggi’i

  Wobote iibeeto

  Aafichoyee barii

  Andi shaddee waa’i

  Wohot…..ikibot…

  Wocot…okk-giddebot

  Ishichoon kottiye

  Illa beddiye iye.

   

  XUM

  Ebina ciige’i

  Ebina shixxi’i

  Gennaa baarimoocha-busheebeena iye

  Gene gennoon tiiqqo-taanna echebeye.

   

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  SHOODEE MOOYO

  Tokketoo mucca’a-ciinnaabee ta qemon

  Togo kuxxii deebaa-cadditon ta neechoon

  Daayinnaa tiya’a-ne shigoon ta ceegon

  Daaccaa kaattoo battaa-ne kexooch ta hamon

  Dookkaa taa diggiiton- diggiyee ta qayon

  Doojjaa baatoo battaa –xugoona xooppoon

  Neen gabaabee cokkaa- eciyee ta shaacon

  Neen ta ciinneemm haddoon- keqqoona ta shuu’on

  Koni neechi geta

  Kooriyee dojjiba?

  Abo ashottaayona –maraakottebona

  Aashoona ne eengoon –boye wochibona

  Abo ashottayona- sheexaanottebona

  Aacoochaa da’eeree ne toommooch heeyona

  Shiqqoo tunaayona –abo xibebona

  Shigiiree gii tookki ne aafooch heeyona

  Taho tuine shaddee-huuttoo tunebona

  Tahe neen ne qeraa- ne toommooch heeyona

  Shuucee turingotte –gabiyooch heeyona

  Shuuci neyaa shuucee –ne nooneen shumbona!!

   

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  ’Guttinnoo Ta Kenetaa Shibe iye wone,‘’gufoochee mucceti keno’’

  ‘ ’Shife yaggibe getaa ashi yeebboo qoddoote

  Shibe yeshebe getaa ashi yaroo kuxxoote!’’

  Took giddeti keemo ikke gurmaashe bushee shaakkee yagaan bi beetaa bi gishoo qitaa bi shoosheti shooshoone. Batt shaakkeyaa gishee shaawon, shiyaa bushee shaawon, hajjaa gijjee shaawon begaan bi beetaa bi gishoon bi sheenoochee qitee bogenane bi shoosheto.

  Iberoochen gaata oogichii ayinikkimmi mooyone.tiggoona wuuroo eefiitaa tiqqoona kaafo ukitaa shaakkeeti bushee batt bi sharaatoon ciichaan bi beetaa eboommi ayinoo shagaa aabichi eefo qayu?

  ‘’Mall gonde! Ee ne mallo gondeba! Batt shiiyee no yaroo yeshiyeehine no gettaahaa noon dookkinne? ‘’ geto bushoo xibeena’o wanee echeyaani mooyone. Ebichiye hini gabini qellechi bushee boonoshiyee shiicha’a hini keemoon kocca bi shoosheto!

  No maccoo wotta xuurimboo huggii mishiraachoo ceggii no kerechina’on bi kaaccito hami paarlaamooch wombero gaamiibeete getoch toonoone. Woyee shuunee malloon daniyooch, shumaayon qochiyooch toonoone. No kiinoon, no amittinoon quyebeete. Diconaa diggittinoonon, diimokiraasinaa iberciinoonon no maccooch gabinona uumiibeete getochiye. Ebichi kaacaa hammi’I tii noon boono batteto tunemmonoo tookki gurmaashee shoosheti shooshoochee doyoon daamo boonoshin qaawiihe.

  Baree ure wotta

  ‘’ taan daamma injinje qaaro

  Daammii tii indindee naaggo!’’ 

  getona bi shoddeti shoddoon no kerechina’ona yeshiibee ciinon. hini ure bi gishooniye itt bata’a bi shoddeto. Batti batt maakkoo wocheebee , baatooch dihii mocoo shaaggii qolleebee wodde yulloona bi shaaggiti bi gisheen ‘’ ta kishooch bi giitoyee illa amo deebeeshine’’ getoommi shalligoona wodde xu’oon bi gishoo bi toommooch shakki bi getenane hini ure shoddeto.No kerechina’o wotta kaaco(miriccoo) giimmi goorooba boono bekkiibee echeti shuriyoo eboommone. Xibsoonaa biiroonon, saatoonaa moobaayiloonon, t-shertoonaa ukoonon immii dachoona kaachooch bedditina’o woddeena’one. Ibera get noon iritito saato, taho, maayo, uyoonee woyeenochi ,diimokiraasi,dico,tatittino, diggoo, iberciino..? ‘’ andichi geexete nachichi geyete’’ iyane wone shake getoommon andich noon dachiibeetina’on no maccoo ebiyee gubb ariyoo bin qaawiihe. Eechii dachii kaachoona no guudoochee boono kechitoyee gubb noon wottee ciinaani no kerechina’on meni gufoochee mucceti kenoyichoommon

  ‘’illa guttiinnoo ta de’aa shibe!’’ geto nowaanee qaaweemmi mooyone’’

  Baroyee barooye no maccoon koniyona ebiyee damba dachaaya! Koniyona bi gaannoona woyee shiishee meetona dawushiyee kaachemmo taane gettaaya. No maccoo magee wotta eboommi asheena’on herechee ariyoo qaawiimmi mooyone. Neboo wotta no maccoo qaawiibeeto no kerechina’o boono kiishoochee birewoo kichi nooch hospitaalo, doyee kexo, gommo, yuuniversiiti dab hageete getoch toonoone. No maccoo topphiyee maccoo bi tunetoch bare xaa’ooch beeti guudeen’o shaggiti dicci daqqooch tatoona shagone getochiye. Topphiyee taatoo ubbee xaa’eena’on tatoona dichee giddeetoo bi toommoch beeti qoodooch ebi giddeetoon shuunee toommooch heechiibeete heechiyaache immon noon keri no xaa’’och taggeebeete getochiye. Ebich koniyona bi gaannoon bi qellooch shaaga!

  Aakkaa no qoodooch taggemmi ikke girechi gochecho noon keraache?

  No bunoo no kiino bullaaboon beeba, amen!

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Woddii miiccaahote

  Wotta qajjaahote

  Hanaach ixi miici

  Haawutteree geecci

  Budo batte tonge

  Bulla doommaahote

  Sheeri itto gashoon

  Sheeyitoon echiibot

   

  [ciinaan ittoshinee?]

   

  Qeqeqqee

  Qeqqichiii

  Miiccit asheena’on

  Miicci miicci genjooch

  Miccit asheena’on

  Aafoochee

  Acimoon-torolliitina’on!

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Wonna aalletine

  Wokkaa hammetine

  Iberee hin showoon-qajjaa goojjetine

  Ippeyoona tiyaa- shimaajj hammetine

  Gibenee xaa’oochoo

  Giyemmo qajjetan

  Maachoo magoo aallan-anaamo magoo aallan

  Maggoo waanoo aallan -kettoo magoo aallan

  Maccoo magoo aallan-taatoo magoo aallan

  Mandiyaa no ashoon ciinnemmo shixxetan

  Itto shuni gaata

  Ibereen qollebot

  Qollebot moogebot

  Qoci keme deebot

  Bulle gijjoo tunii

  Bullaaboon hajjibot

  Tawushiyaahote

  Taachoo immahote

  Keme deebotani

  Kemi kechaahote!!!

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Ta gisheeno mooyon-konine hakkemmo

  Taannaa yeerinane -ta du’oon ariimmo.

  Qefii taani kaaree

  Qello bo guudiiga

  Booni wochaa qefaa

  Booddaa ta iimmo ga

  Bari gutta shace

  Batteyeesho noone

  Hanaach no beddeto 

  Haa’ii tayaanane

  Noggee bo kaarega

  Noonoo taachon uppo

  Aaxxee bo cobiga

  Aachottaa takkiyo

  Kechi maaci mooyon-ariinani qemo

  Kenaamechee mooyon-ariinani wodoo

  Aaxxeebeeti qaaqqoon -gaazo takkaanoone

  Aaco aqqebani -takkoochaa beelloone!

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  QACCEMMOO BESHETAA

  Neexebee kashoona

  Ne xiboon gaacani

  Qitimmona garoo

  Qitee tiijjaanoone

  Iriteeton shaggii

  Iibareyooyani

  Wotta biiyehooba

  Wodiyooch qiiccoyani

  Kephetaa showoona

  Keejjirooch giimmona

  Benee gedee eefo

  Betii getee qico

  Haggii maashee toommooch

  Hachii gutee xogoo

  Kephree dubenoon- maggebe getonee?

  Kewuci shaawushoon -baaniibe getonee?

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Noonee shaawo echee

  Nooccimmoyaa caammii

  Qoopphiibeet yibbaatoo-eciyoochee kechii

  Qoppii nuuchoo qelloon -caatoo tunee koyaa

  Shoodo no daggoochee

  Showoochee wokkiye.

  Shuniya kota’a- kaaraa no shacega

  Shuutaa itt-batoyich- wochoo no bayiga

  Andoo daakkishiye-shoodo noon wokkemmo

  Ashoochee shadderee- cooxo no tunemmo

  Ikke gaboo yechaa- tookkaa no shuunega

  Ikkottaa echee’a -woccaa no aafega

  Oogii gaawemmone-woyemmi no gooroo

  Ocho qitemmone-girittinee cammo!!

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  INDEE

  Maaxechi baakkindi

  Maaci de’e ure

  Noonoo wochaa dittaa

  Nooni naaggahane

  Noppaa kaachahane

  Xaachiibee oogicXano teach aalletaa

  Kiinoon machii kichooch

  Kishoo ta muccetaa

  Doshoochi kotiyoon

  Doyoo ta qajjetaa

  Nooroon boyee dichooch

  Noonoo ta muccetaa

  Ta bushiishoon dichoo

  Taani Maggetaache

  Gaddi daammaa quyaa-qidda’a maanjiyo 23.

  Gaco waammi goorooch-malletoo bekkiiho

  Ta qoshoona tajjaa-aqqoochee wodiiho

  Taachi beetoommona-ta bushiishoon shiimo

  Iyane baakkindi

  Indee shalligindi

  Maanjoochoo

  Mayochoo-gutte kishoo b3eetaa

  Boyeebee dichoochoo

  Boono noonoo beetaa

  Asheena’o gondee

  Aakkaa tuushiyeete?

  Ebi boono xaa’ooch-baakkee ta kotechaa

  Eboommi asheena’o -baakka wottebeete

  Iyane baakkindi

  Indee shalligindi!!

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Xuuqqishech Keno- ikke kookkee daggooch gutte eciyoo

  ”nuutee keno nukki
  wogeebee axaaxoo
  wocciibee wonaafoo ” taandi botttoo kochiibee bo shoddetaa ta waayetoocheen!
  ikke aaboon xuuqqishechi kenoonaa bi gutte mecheena’ona gabiyooch hammiibeeheete.ebi xuuqqishechi keno qaabbe mecheen qanne kishoona guucheen wotta yooche kishoona yaabii bi qaxiriibeeti goorooch magge mooyo biich danehe.qaabbe mechee kotoochee timona,”taannaa ta nuuteenoochee konin oogichaa shunnenne?” getona echahan.guuchee wotta dabbiyoona”iberoo konin oogichaa shooddenne?” gatona qaabbe mechee echeti echoon kupphiihan.ebichi goorooch bi wochemmon mucceti keno oogetoommon caajjehe;noonoo tippehe. qaabbeen oogichaa shunno bi getigaata guuchee dufi hammemmi shaahiyan;guucheen shunno bi gettich qaabbee baqaandiichi hammemmi tunahan. aabichiba/ ama geti wochiba. wodde xuuxee hillooch meni xuuqqishechi keno bi mecheena’o waanee echeeti echoyich ishikki’i wochiye.”itto echeti echo gaawe echoone. tunebani wochoon ta gettemmo ta noonoochee kechiibeeti qaaroona tuneyaan beetaa bare gommona/malletoonane.itto gutti daggoochee bi kishoon manjayaa xaaqqaa ta yechemmi ure ta shuni gisheene.manjayaa ta yecheti ure bi nuuteech getoo daaggeyaache getona hajjiyoon beshiihe.
  ebichi hillooch meni xuuqqishechi keno bi gutte kishoona yaabii bi hammiibeeti gennina’ochi kishoon guttinona tatoona manjayii mittii yechiye. ta kishoon mittii bi yechitoyee taaniye oogichii bi shunniibeeto getona qaabbee cikkaa uddahan.guchee wotta eboommon bi kishoo manjayaa bi yechetooch baach tayani shuni mechee getona bi maacoona shalligiyan. ebi xuuqqishechi keno guttina’onona dachoona bi gommon qaxirimmone wone.
  hini tochoochee,aabichii ikke anaamo gutte gennoon tatoona shunniye/ woyee shoodiye?’ immi echoon tiijjoo gaawetone.ebi amoommo gaata tuneyaani mooyo bi tunetochiye kenoyichi shuriyoon xuuqqishecho ta ito.
  hini tochoon bunee kiinoona shaahiibon. xuuqqishechi kenoon taatoona. qaabbe mecheen kafi guudoona, guuche mecheen wotta jimmi guudoona shaahiibot. ‘taanna ta nuuteenoochee konin oogichaa shunnenne immi echoon-kafi guudoonaa jimmi guudoonoochee bunoo daneti xaa’oo aabine?’ immi echoona shaahiibot.xuuqqishechi keno bi wochemmon muccoona guttinona gutte kishoona xaaqqii bi yeshon-taatoo immiibeeti koote wochoona shaahiibot.kafi guudooch bunee muuziyeemoon hago jimma waa wotta bunee aaboon boono oogiyemmoch tuniyoo, guttinnee muuziyeemoon neechoo getoommone.hini taatoo bi qaawiibeeto maaddee xuuqqishechi gishoo dachoona bi gommon bi qaxirimmoommon bi eeno genjemmoch, oogittinee maccillaatooch kote bi yagemmoch tunoon digeno noon qaawiihe.wodde asheena’ona hini mooyon iihaateyooch ta tiijjitaana ta beeggeti mooyo /no kiinoon quyoyich boono bekkiibeeti simmeeto oogichii ayinikkimmone.”no guudooch hakketo biheeraawe muuziyeemoone,jimmechina’o haggito guudee daqqoonane..dab” getona shalligiibeeti asheena’o woddeena’one. tunebani eboommi shalligoo qihee muccoochee tiiti mooyone.doono girma woldegiyoorgisin deejjii muziyeemee xepphee xaqqoon boonga kotiiti taatoo jimma bunee aabo oogehooba/kabbareehooba Dr.kaaba gettee beeti doyee ministeere deeteenon bi deejjoo xuqqishoochee baraani shuuraaroone.daakkoona wotta ikke toopphiyee televizhiinee mallee kelloon gaachoona gutte eciyon gaachee hanee beshiyoo doyeeto tunee waate.ebi noon oogichii bi ayinikkiibeetaa feederaalee doyee aadoo tuneti jimmi yuuniversiiti bunee danee xaa’oo jimmine getona arichiyee bi koton itooshich xiishoona geto qaawiyo. hini aagetooch aricheti yuuniversiiti eboommi shuuraaroon bi neechoo qayigaata gubbi bunoo daneto no guudoocheeniye no getaa waayemmi maccoo ikkona aalloone.naboo wotta ebi doyee aadoo biichi beeti giidoonaa gettii waayiyoo hakkimmi ogooge asheena’on gaachoona no guudo eekkere ginnemmoon ginne toommooch bi beetaa no kiino bokkee toommoch danehe.doyechina’on digiriichee tii maastersooch beddaahaa kiinee doyoon immiibeeti feederaalee doyee aadoo koraa koteti kiinoon badd dufona kooreyaani kiinoon arichiya shuuraaree bi gedo hoxiimmi mooyone. no kiinoon no arichiyemmi yuuniversiitin no muccemmo gaatona eboommi shappe shalligechi yuuniversiiti nooch bi beeyesho gaata echebe. taatoo noon amo tunii bi ciinniibeeto gaata taach giyaache.
  hini kiino no guudee kiino baach tuneyaan beetaa no woraafee kiino baddahaananiye. tunebani no woraafee taatoo ebi kiinoon quyoyich bi geddiibeeti shuuraaro oogichii gubb wottetone.oochiyooba arbaaminc yuuniversiitiich giiti ogooge doyee adeena’ochi spoortee feestivaalooba tuneti mooyon tiijjoo nooch miixoone.kafi guudooch bunee muuziyeemo hakkemmi xepphee xaqqo kotehooba ooge iibboo tunee waati asheena’o daggoochee ikkeno doono shifera shigguxine.arbaaminci giiti spoortoon yibbaaatona qechitino andoo hini doonone.ebi bo guudee daggooch giiti spoortee feestivaalooch jiimmi yuuniversiitiichee hammiti qocee guupho ”bunoo daneto jimmeniye” getona boono giddiibeemmi goorooch tookkii koppee bo de’o oogichii ayinikkimmone. xepphee xaqqoon bo kotiiti kishoona bo koppemmona boon yeeliyaache? ebi baach toonoone.jimmi yuniversiitiichee hammiti qocee guuphina’o boono shuuneti bunee qondoo egziibiishinooch bi giddo arichehe. ebi buunee qondoon shuunetina’o wotta jimmi yuuniverssiitiich darajjayeeti kemeebeeti paarti (EPRDF)naayina’o tuneti deshi topphiyee bushiisheen’one.Deshi Topphiyee Macceena’ochi Dimmokraasiyaawee Shuuraaro(SEPDM) jimmi yuuniversitiich bi halleeti/darajjayeeti inde naboo ebi doyeee aadooch giibeeti doyee dojjee hinnoon diggittinoona bi shuraareyemmoomo tuniyoyee beshetaa deshi topphiyee macceena’ochi kiinoon,wuroon, qocoonaa shaahimmi mooyina’on quyoyich bi tunetaana bi neexeti naboon battechii no guudee kiinoon aalliimmi shuuraaroon hallee toommooch danehe.ebi oogichii ayinikkimmi mooyone. ebichi naboona ikkikke kafi shiijjereena’o tuneti jiimmi yuuniversiiti doyechina’o ebi paartichi naayittinoon gawukkee toommooch boono tunoon ikkikke qihoochee digeno hakkiton.
  ebi no maccoochi shigo aagetooch bi arichemmoomo tuniiti no kiinoon amoona boono boggito gaata echeebeeti echoyich jimmechina’o immiibeeti wochoo nallefe bushoo yibbaatoye baraanoone.jimmi ”cooffee arabica”getaa ceekkeebeeti bunoo daneti xaa’oone getonane boono wochiibeto.tuneban maachee waabeeti turisteena’ochoo tuneba bari bare xaa’eena’oochaa boono arichiibeeto ”coffee arabica”immona tuneyaan beetaa bunee danee xaa’oo immonane.ebichi miixoo wotta boono katemee daggooch boono neechiti taappeelloonaa boono shuunee xogiti gutoona miixoone. coffee arabica getaa ceekkeebeti bunee yaroo boono mag baachiye bi beeto? woyee daneto no getigaata iberoochee wokkiti ooge kootoone. showoonaa shimaayona halletoochee kottii no guudooch asho gafii ariyaane kubbee daggooch no giigaata ebi bunoon dano hakkiyon.ebi wotta boono guudo baach tuneyaan beetaa no guudo beddaahaa hini bunee yaroon colliti xaa’oo bi tunoyich miixoone.daakkee miixoon boono immemmoch goyee uuniyee ariyechina’on ataallit.
  tookkaa ta tiijjiti yuuniversiitina yeshetona tiijjaano ta beshiyaachemmi mooyo beete.ebi yuuniversiiti malletee/loogee toommooch jimminaa bi kitaamitoonon bekkiimmi malleteena’one getaa gibeneeti gutte malleteena’o daneheete.eboshiyoo bunee shichoonaa keejje baatechi gabberee/kursi shichoonane. gabbero-wonnee jimmi taateena’ochi kotee maccillaatoon bekkiimmo bi tunoon ikkikke asheena’o gettiyeete.ebi gabbero loogee toommooch baach tuneyaan beetaa simmiintoochee qecii gutoo shuuneetaa ebi yuuniversiiti daggooch danehe. boono shunigaata boono qettooch boono tifemmo gaatona noon geddeemmo aalloone.bunee mooyo tunebaani noon gedo hakkiye. ebi loogee toommooch shicheeti gaange bunoo amoon bekkiyooch bi qaaweeto gaata gibenoyich maggoo bi tunoyee ebin shichiti uroon itto echemmo gaata tate wochoon imo qayon hakkiye.ikkikke asheena’o ebi bunoo shicheeti naboon boono gettimmona hini dyee aadoo doyechina’on bunee gaangoochoommon aafiyooch shuuraaree beeto bi tunoyich miixoone iyeete.bareena’o wotta hini kitaamito/jimmi bunee danee xaa’oo bi tunoon bekkiyoochiye getona shalligiyeete.echeeneena’o ebiyee barimmi hinnoona jimmi bunoo woddiitaa becheebeeti xaa’oo bi tunoon getochiye iyeete.ebi loogoon gaachoona beshiyoo boono qaawiti wocho guttinnooch giddeti shalligoo bi tunoon phuuqiyaahote.maaddee gabberoon gutoona qeci’i boono kotiitoommon bunee kiinoon bekkiimmi gutoon ebi doyee kexooche dano hakkeehe. hini yuuniversiiti daggooch emmishoon quyee beeti qiddoo aabichii bunee uyon bi kottito gaata gettiibeeti noonoona besheti kiinoon(legend) bekkiibeeti gutoo beete.hini gutoo ikkinnoochaa coffee arabica getteebeeti bunoo jimma bi beemon bekkiyoo hakkaache. guttinnoochaa wotta ebi doyee aadoo doyechina’on bunee gaangoochoommon aafiyooch shuuraareebeeti aadoone iibeeti shalligoon deggimmo toonoone.bunee danee xaa’oone iibeeton gabinina miixeebeetii gutoone.ebi wotta maadda loogee toommooch boono kotiiti bunoo beshiibeeti wochoon kupphimmone.ikke aaboon ebin beeggimmone ebi yuuniversiiti maachi mooshee /ye wucc ginunyinet biro/ beeree shuunechon echoona no daneti qiho ebin miixemmone.hanaach ebi doyee aadoo xiishoona bunee danee xaa’oo jimmine getona arichiyoon bi koto ebin ubba xalla kichii bekkiiti mooyone.

  ____________________________________________________________________________________________________________________

  1. NALLAA GALLOO

   Taabbo! -ne shimo cammoo’a!
   Taande! -ne shimi cooxoo’a!
   Gurimaashoo ciibeetoch
   Guppimii oqqiibeetoch
   Gonde wono noo maatoch
   Gooraallo noo wuxitoch
   Bushe maddoo qitena
   Bukko qaawaa aalletoch
   Tookk-beshe kotechi
   … Tochoo geti kaacheesho
   Kaare ciici boyeree
   Kaareton shuniyeesho
   Diiri cudi qeejjeesho
   Diggoo yitaa deqqeesho
   Maanoo gubbi daneeha?
   Mangoochee nooch echeehe?
   Naroo xuppii qititopche
   Nacce gasho aaqqitoch
   Nushe gommo oojjitoche
   Nuuchoo ubba noomaatoch
   Nallefoo xuumaanetoche
   Nallaagalloo shaggitoch

  _________________________________________________________________________________________________

  EEYONAA MOOKOONA

  ”Duqishechee hami aaco uyone bi getenaa ,duqishechiyochi duqishoo immeeshinee aaco imaacheena iye wone!” Shiino kichoo no qoco bi tuneti qoodooch, ‘doonjeena’och-itto doonji ginee, itto oogee, itto baaree maraakee; gennina’och wotta, itto genni shambetee,…dab, shiichaall! iyaabee amoona tiijjaa ebin tochinne itto getigaata wotta dabbimmon itto shemmemmoch ataallit!
  Oochiyoo…ba besheti kaacooba, miinji ichiboon kaappa wollo sheejjitina’o, eeyo boono gedddemmi mollexxoo qannayitina’o,boono shoodee nuuchooch boono immemmi bechee bungoon shalligii kechitina’o,halla no aabinona qaawaachone getona mag heechitina’o.. dab.. arooba halleti mooyon ariiheete! ittiyoche gabaabeetite?

  Eke arooba tuneto ubbin gabibot! no kaacceton kaacaache itina’on aabichaaniye no ito?, amee aafoonane no ciinneto? boono kaacciton kaacaache no iti qoodooch no nuucheena’o noon amee aafoonane boono ciinnito? aabichiiniye boono ito? ebi echeena’on itto mullooch kotiibot! Hanaachoche aroobee ta yulleto, arooba baree cammo ta tiijjito, arooba ta caajjeto amee daachoon taach daniite geti noon echebon. Illa ebichi hilloochiye aafi no shuriyoochee doyoon daamona gubbi woyemmoch qannoo qaaweemmo.

  Iberoo arooba no kaacceti maxi eeyo nooch immetane? Ta gaata ta qoodoochaa oochiyooba boonga beeti ikke eechi kexooch giyaa beeggeto taane. ” Wonna no qaabbechina’o shoddoona-, ”Aangechi miimi shekka- Aacoommi eeyo boonga” getona boono shoddeti shoddoon shuunoona bekkiimmi bitooniye uchaa ta kecheto! Ebi maay-maaya’ getaani bitoon ikke kaallon quupphaa ta tiyaa, ikke echo ta mullooch waa tipphiihe! And ebi bitoon baddee waammi iibbooch kichii boono imi gaata noon ama getteehe? Ta qoodochena gaata kafi guudooch maxi shuunoo neechitine getishiye bi gettemmo!

  Meni bitoon duppachaa kechaa ta gettaahaa taaksi waa ta aafooch neexahan. ”Aabekkiye itto hammiibeeto?” ta getaa Gimboochiye boono getaa woccaa giyo. Gimbooch shaggaa kindiyo.Aroochee yefelleshoo maayemmoch ikke maayi kexooch giyo.” Min yimxa?” getona qoomechi waa taan echahan-kafin ariyaaneyichoommon. Mooko beete? iyo. Ee!,beete iyan. Deebe iyo. Gutte tulle shuree toommooch ikke dukk bedaane mookeen gedda’a deebaa ta aafooch kotiihan. Ebam! ebinee mooko beete ne ito! Illa amoon halloo beete? Mada kechiti maayoon wochoo hakkeyaache. Gubbich tunebani doyoon daamo hakkeehe.Koni ariihe. Diqqich gimbee dubbiyooch mooko aaxxi’iin/aalle’iin tuno hakkiye. Tunebani aroobee kaacci goorooba no beeggeti bure miimi amooch giihane? ? ?
  Arichiyyoo! ” ikke bi qeddo aa’onaa naccoonon xa’aa yecheti bure miimi bi ichiboo manjeyaan beetaa ejjo, mookoonaa qefoonon yechaa aallaa bi iti qoodooch, ebi miimi beeti xaa’oon beeggitina’o nooch boono arichiigaata are miimin wojjoo immemmo no tunoon arichiihon! ..gimbee dubbiyoocheen!

  No macceena’ochi beemo yiich tuneba hanaach amoonona baraanoone.dargee goorooba no hospitaalo jimmane. hanaachoo tuneba jimmane! Eke yeerichon miixebot! Amaarinoo tuneba oroomee noonoon ariyaane no maccoo jimma hami amee noonoonane bi biiyoon bi gettemmo? are showooch gaacciibeeti shuunee noonoo aabi gaata biijjee’iin tuneba boono xiboo biiyetaa hammi beeggitina’o beeggiteete. bi beemon tachoo hakkaane ikke girechi gochecho amee gijjoonane bare ashi woraafooch beddaahaa bi hammemmo? boonochi beeti gattoon tuneba miimin kemi hambeete geton! yaachi boono dihemmo amoochiye? ambicheena’one aalloochee erettee hammii boono tiyaa shabaatee woyee araa awudee( ikkikke aaboon agenoonaa aroyee damba) taajjo ichetaa mag wottoyichoo tuneba arooch beemoch maaceretina’o? doogen no maccoo du’o ciicheba. nowoo topphiyee maccoo no toone? kkaa batteehone? eke maaxoo manjaabeeti ureen saayilemee boongi hospitaalooch, aroochee wotta jimma daammaaha gommi genjittinoonoo tuneba biyee maggittinoona ambiche no indeena’ona qititina’o?

  Eke no gafooch beeti bare zooneena’on ciinot. shaahiyooch hadiyee, wolaayitee zooneena’on.ebi zooneena’ooch hakketi pripaaratoree doyee kexon,yuuniversiitin, hospitaaloon, gommon….eboshinaaa baribare xepphee uumiyeena’on no ciinnemmona no guudo oogichiiniye gubb bi wotteto? amoyich tuneeh gubb bi wotteto? noon echebon.

  Ebi guudeena’o nooch icheti baajetoyee beshoon daammi’iiniyee woyeenochi no kupphaa shuuno qajja’aan? boonoshi noochoye beshe doyiti ashi giidoon yechi’iiniyee woyeenochi doyiti no bushiisheena’o no guudoon qajjii badd goojji’iin? hane amoone noon iritito? halleee gaanno mucca’aaniye woyeenochi shuunoosh heechiyoo qajja’aan?

___________________________________________________________

Ikke kaalloon tiyii…..!!!

Giidecho gaadecho Kafi no malletoo

Giinnii gubbi wotte no Kafin yeelliiyaano

Ginoona gaachoona Kafi ettoon cooniito

Giixee gochii qemoch mashamimmi taatoo

Giisho oogoo ubba macaceti nihoo

Gibe mame uye shaacaaye shiijjeroo

Giishoo oogoon shunoch maac de’e taatoo.

Kafich Yeeri wojjiti Kafi no malletoo

Kaame shalligech Kafi no maaceexo

Kaachii miiccii qeyii bi maccoon geeciito

Kafin eddee tahee kaattooch arichiito

Kafin shungii shunnii Kafich ii’i deejjeeto

Kaame men no taatoo noocho Gaakki Shari

Kafi geecii qeyaa emirimmi noocho

Kaaretaa shuniiyoo Gaakki bi malletoo

Kafin oogii qeejjooch shayi no shendecho.

Noggeta no shaton yiitta’a no qemon

Noonnaa noonna baraa kaara’a no qemon

No konaattittinoon kemma shadda no qemon

No iibaareyoo muccaa Kafin no eefiyoon

Ikke kaalloon tiyii noon bi ciinnimmogaata

Ippe wottee waa’i noon bi qoppemmogaata

Andi amoon xawe woddii ayineeshe?

Andi hini shiijjerooch Gaakki amoon boyeeshe?

Qannaayitina’o:  Tekile’aab Buulli

                                         Abebaayehu Hayili

29 comments on “Kaffiinono

 1. Maybe we should put some research work on Kafinono.

  Like

 2. Kupphebote!

  Like

 3. be ewunet e/r yirdah betam yemiyamiru giximooch ina leelooch hulu tiru nachewu bezih ketil

  Like

 4. REALLY YOU ARE A WONDERFUL KAFFA!! KUPHEB YEERI NEENA TOKKI TUNEBA. NEECHI QAAWIMI MOOYINA`ON EBICHI TOMMOCHI KOORIB.

  Like

 5. EBI UBBA NE KOORIT KEEMO WORGANIKIYE!!!! QIICEBEETI ITTOSHIN YEERI QUYEBA.TA DOYECHO WONDIMAGENYI ALEMAYI (KAFI BUSHOO) AMU.

  Like

 6. Really I admire both of you (QANNAAYITINA`O) why ;because all written poems&stories are very interesting. YEERI EBIYEE BESHOON ITTOSHI SHUUNEMOOCHI ITTO UBBINONA KUPPHIBA.OOGICHA GALLETO XIISHE KAFECHO ITTOSHINE!!!!

  Like

 7. oogii worganiihe!!!!YEERI IMBA.

  Like

 8. kafecho kinecho qocechone!!!! WOTTA QIICEEBEETI ITTOSHIN YEERI NECHIBA. XALLEE KAFECHO ITTOSHINE!!!!

  Like

 9. Taacho wodde keemeena’o beeteete.ebi kekke haddoo: 0932475861.

  Like

 10. ITTOSHIN YEERI QIDDEBA!! EKE BOONGI UNIVERSTIN CIINNIMMONA GISHEECHE MOOYON KOORIBOT

  Like

 11. TAAWO KAFI KIINON BEQQIMMONA GISHEE KOORICON KOOROCHI QICABEETI.ITTOSHI HAKKEGA YOOYOOCHI AAFOONA DANE ECHEBON

  Like

 12. SHOWOO NOOCHI HAARITE,XUMEEYANI BI BEETA SHADDEBON

  Like

 13. oogetoommon taan emirikite hini kooreton shemmaa digenaata andi ebiye beshoon kuphebote tawoo ta hakkoommon qiiccaabeet

  Like

 14. Tawoo hini kooreeton shemmoona oogetoommon emirite.ebi baach tuneyaani beeta no ubbiyoona no iiqqoommona iibaareyoo qaaweyoon xiishite yeer noon kupphiba

  Liked by 1 person

 15. yerina ogicha worgnihine manocho

  Like

 16. No Noonee Diccoochi Itto Kooritti Kooroochi Mullooche Oogicha Gaalleto Diggoona !!

  Like

 17. let’s unite together and change our town (BONGA)
  echeebo iibaarebon no shoween uumibon

  Liked by 1 person

 18. yeeri ittoshin kuphiibe oogetoommon emiroto taane ebiyee damba tawoo ta iiqqoommon tookki iibaareyeemmo taane .ikkotere no noonooch koonjoo imi shuunebone!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\

  Liked by 1 person

 19. Nati daggooch beet ageneena’onaa shabaattee daggooch beet decina’onon ne koorimmona wodde kooree daboo hallitin. Shaahiyooch:
  * nati daggoch ta beet agane nao’ Kafina.
  (“daggoch” iibeeto “daggooch”, “agane nao’” iibeeto wotta “ageneena’o” getaa
  kooreya beddiye.)
  * keelli= √
  * keellawuddi = (Keellaawuddi)
  * shashikeebi = (Shaashikkebi)
  * magadayaadi = (magaada yaaddi)
  * magraqaaphi = (maagera qaaphi)
  * dongallebi= √
  * bojjigixaani = (boojjigiixaani)
  * yangixaphishi= √
  * diiyi = √
  * duudi= √
  * guddi= √
  * ceeci = √
  * cindi= √

  shabatoch (Shabaattooch √) beet dece na’o (decina’o √) kafina.
  tachaya (Tachayoo √), taakkiya (Takkayoo √), aakkera (Aakkeroo √), addama (Addaamoo √), michidekka (Michire’o √) , bushashambata (Bushaashambetoo √), oogishambata Oogishambetoo √).

  NO NOONOON GOGOONA UUMIIBON!

  Like

 20. oogichaa galeetooyee nemaannoonaa

  Like

 21. iberoon neech getto gaawe shuunoone kuppheb!

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: